ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 09 stycznia 2018 do 24 stycznia 2018

Konkurs na najem od 09 stycznia 2018 do 24 stycznia 2018

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf 179.21KB Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf pobierz
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie.pdf 342.6KB Ogłoszenie.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 398.7KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf 155.08KB wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf pobierz

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 7. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert
  przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności” oraz „Upoważnienie
do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”
dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do 24 stycznia 2018r. (środa) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.

 

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 09.01.2018r. do dnia 24.01.2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w Administracjach wskazanych w tabeli powyżej.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16  wew.  25, 56  lub  +48 728 350 017.

 

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani
do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204
w Katowicach w sali konferencyjnej na I piętrze.

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% PCC.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.