PRZETARGI


PRZETARG


Katowickim Holdingiem Węglowym  S.A.  ul. Damrota 16 – 18, 40-022 Katowice,      KWK „Wujek”, ul. Wincentego Pola 65, w  imieniu i  na rzecz której działa                    Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

z siedzibą 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 204,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 

NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego  189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy

na

budowę osadników bezodpływowych:

 


Zadanie 1 - Katowice ul. Okrężna 27,

Zadanie 2 - Katowice ul. Dolna 17,

Zadanie 3 – Katowice  ul. Dobrego Urobku 15,

Zadanie 5 – Katowice ul. Dobrego Urobku  21,

Zadanie 5 – Katowice ul. Dobrego Urobku  36,

Zadanie 6 – Katowice ul. Dobrego Urobku  41

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków przetargu.


Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięćtysięcyzłotych), płatnego na rachunek bankowy Zamawiającego w:

 

 Banku Śląskim O/Katowice numer:

63 1050 1214 1000 0010 0201 2175

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu w cenie 150,00 zł netto       (stopięćdziesiątzłotych), płatne w kasie Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 204            w Katowicach. Odbiór specyfikacji od dnia 29.06.2012 r. w pokoju nr 9 (II piętro). 

 

Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana nastąpi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferentowi który przetarg wygrał wadium zwrócone zostanie w następnym dniu po zawarciu umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem określającym przedmiot przetargu, w terminie do dnia 11.07.2012 r. w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) do godziny 1200.

Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 13.07.2012r. o godz. 1200. 

Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia przy otwieraniu  ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 781-66-16 w. lub 47.

 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania, unieważnienia przetargu, względnie  uznania, że przetarg nie dał rezultatu,  bez podania przyczyny.PRZETARG


Wspólnota Mieszkaniowa  Gallusa 11E

w  imieniu i  na rzecz której działa  Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 

NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego 189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie  

 

remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy

ul. Gallusa 11E w Katowicach

 

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 15 000,00 zł. (piętnaścietysięcyzłotych) , płatnego na rachunek bankowy Zamawiającego w:

 

Banku Śląskim O/Katowice numer:

63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu w cenie 150,00 zł netto       (stopięćdziesiątzłotych), płatne w kasie Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach. Odbiór specyfikacji od dnia  29.06.2012 r. w pokoju nr 9 (II piętro). 

Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana nastąpi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferentowi który przetarg wygrał wadium zwrócone zostanie w następnym dniu po zawarciu umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem określającym przedmiot przetargu, w terminie do dnia 11.07.2012 r. w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) do godziny 1200.

Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 13.07.2012r. o godz. 1130. 

Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia przy otwieraniu  ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 781-66-16 w. lub 47.

 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania, unieważnienia przetargu, względnie  uznania, że przetarg nie dał rezultatu,  bez podania przyczyny.PRZETARG


Wspólnota Mieszkaniowa  Gallusa 24D 

w  imieniu i  na rzecz której działa  Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 
NIP 634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego  189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie  

 

remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy
ul. Gallusa 24D w Katowicach

 

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 14 000,00 zł. (czternaścietysięcyzłotych) , płatnego na rachunek bankowy Zamawiającego w:

 

Banku Śląskim O/Katowice numer:

63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu w cenie 150,00 zł netto       (stopięćdziesiątzłotych), płatne w kasie Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 204            w Katowicach. Odbiór specyfikacji od dnia  29.06.2012 r. w pokoju nr 9 (II piętro). 

 

Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana nastąpi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferentowi który przetarg wygrał wadium zwrócone zostanie w następnym dniu po zawarciu umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem określającym przedmiot przetargu, w terminie do dnia 11.07.2012 r. w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) do godziny 1200.

Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 13.07.2012r. o godz. 1100. 

Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia przy otwieraniu  ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 781-66-16 w. lub 47.

 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania, unieważnienia przetargu, względnie  uznania, że przetarg nie dał rezultatu,  bez podania przyczyny.PRZETARG


Wspólnota Mieszkaniowa  Stroma 2-6 

w  imieniu i  na rzecz której działa  Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 
NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego 189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie  

 

remontu balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Stroma 2-6 w Katowicach

 

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne określone zostały w specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 

  1. Wpłacenie wadium w wysokości 15 000,00 zł. (pietnaścietysięcyzłotych) , płatnego na rachunek bankowy Zamawiającego w:

 

Banku Śląskim O/Katowice numer:

63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wykupienie specyfikacji istotnych warunków przetargu w cenie 150,00 zł netto       (stopięćdziesiątzłotych), płatne w kasie Zamawiającego przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach. Odbiór specyfikacji od dnia  29.06.2012 r. w pokoju nr 9 (II piętro). 

Zwrot wadium Oferentom, których oferta nie została wybrana nastąpi bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferentowi który przetarg wygrał wadium zwrócone zostanie w następnym dniu po zawarciu umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem określającym przedmiot przetargu, w terminie do dnia 11.07.2012 r. w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) do godziny 1200.

Otwarcie ofert przez Zamawiającego nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 13.07.2012r. o godz. 1000. 

Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia przy otwieraniu  ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (032) 781-66-16 w. lub 47.

 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania, unieważnienia przetargu, względnie  uznania, że przetarg nie dał rezultatu,  bez podania przyczyny.PRZETARG


Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód                 w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 

NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego 189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi

i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 


1. Lokal mieszkalny nr  4a położony w Chorzowie przy ul.  CHODKIEWICZA 2

-  cena wywoławcza:    41 140  zł,    wadium:   4 114 zł,     postąpienie:  500 

-  powierzchnia lokalu:  40,36  (2 pokoje, kuchnia, WC w części wspólnej) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gazowa, ogrzewanie piecowe – węglowe,

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  9,61  

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,051

Dzielnica:  Chorzów – Batory         Ilość kondygnacji: 4  Piętro: 1

 

2. Lokal mieszkalny nr  3 położony w Katowicach przy ul.  STUDZIENNEJ 3

-  cena wywoławcza:    82 300  zł,    wadium:   8 230 zł,     postąpienie:   900 

-  powierzchnia lokalu:  54,32  (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gazowa, możliwość ogrzewania piecami lub indywidualną instalacją grzewczą

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  10,57

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0125

Dzielnica:  Katowice – Dąb  Ilość kondygnacji:  2 Piętro: 1

 

3. Lokal mieszkalny nr  8-8a położony w Katowicach przy ul.  TOKARSKIEJ 2

-  cena wywoławcza:    83 800  zł,    wadium:   8 380 zł,     postąpienie:   900  

-  powierzchnia lokalu:  85,33  (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, spiżarka) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gazowa, możliwość ogrzewania piecami lub indywidualną instalacją grzewczą

-  pomieszczenie przynależne: 2 piwnice o łącznej powierzchni  12,05

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0605

Dzielnica:  Załęże              Ilość kondygnacji:  4 Piętro: 3

 

4. Lokal mieszkalny nr  11 położony w Katowicach przy ul.  POKOJU 6

-  cena wywoławcza:    22 210  zł,    wadium:   2 221 zł,     postąpienie:  300 

-  powierzchnia lokalu:  19,10  (1 pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, wc) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, możliwość ogrzewania piecem węglowym

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  2,40

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0096

Dzielnica:  Załęże              Ilość kondygnacji:  4          Piętro: 2

 

5. Lokal mieszkalny nr  23 położony w Katowicach przy ul.  POKOJU 10

-  cena wywoławcza:    44 220  zł,    wadium:   4422 zł,     postąpienie:  500 

-  powierzchnia lokalu:  45,00  (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, możliwość ogrzewania piecem węglowym lub elektryczne

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  2,40

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0163

Dzielnica:  Załęże              Ilość kondygnacji:  4 Piętro: 3

 

6. Lokal mieszkalny nr  3 położony w Katowicach przy ul.  LISA 6b

-  cena wywoławcza:    24 100  zł,    wadium:   2 410 zł,     postąpienie:  300 

-  powierzchnia lokalu:  25,90  (pokój z aneksem kuchennym, WC na korytarzu w części wspólnej) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, możliwość ogrzewania piecem węglowym

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  6,5

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0078

Dzielnica:  Załęże                        Ilość kondygnacji:  3       Piętro: parter

 

7. Lokal mieszkalny nr  11 położony w Katowicach przy ul.  JANASA 13

-  cena wywoławcza:    35 050  zł,    wadium:   3 505 zł,     postąpienie:  400 

-  powierzchnia lokalu:  36,19  (1 pokój, kuchnia, WC na korytarzu w części wspólnej) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie piecem węglowym

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  6,03

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,068

Dzielnica:  Załęże                        Ilość kondygnacji:  4       Piętro: 2

 

8. Lokal mieszkalny nr  4 położony w Katowicach przy ul.  KŚCIUCZYKA 10

-  cena wywoławcza:    88 350  zł,    wadium:   8 835 zł,     postąpienie:  900 

-  powierzchnia lokalu:  33,70  (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  2,2

-  udział w nieruchomości wspólnej:  359/10092

Dzielnica:  Kostuchna                   Ilość kondygnacji:  5       Piętro: parter

 

9. Lokal mieszkalny nr  28 położony w Katowicach przy ul.  MYSŁOWICKIEJ 35a

-  cena wywoławcza:    64 300  zł,    wadium:   6 430 zł,     postąpienie:  700 

-  powierzchnia lokalu:  24,47  (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  5,01

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0103

Dzielnica:  Giszowiec          Ilość kondygnacji:  11       Piętro: 5

 

10. Lokal mieszkalny nr  4 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 10

-  cena wywoławcza:    93 320  zł,    wadium:   9 332 zł,     postąpienie:  1 000 

-  powierzchnia lokalu:  37,60  (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  1,80

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0175

Dzielnica:  Giszowiec                    Ilość kondygnacji:  11       Piętro: parter

 

11. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach  przy ul.  KARLICZKA 29b

-  cena wywoławcza:   143 010  zł,    wadium:  14 301 zł,   postąpienie:  1 500 zł

-  powierzchnia lokalu:  50,76 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gaz, centralne ogrzewanie

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  5,00

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,1512

Dzielnica:  Giszowiec          Ilość kondygnacji:  4         Piętro: 1

 

12. Lokal mieszkalny nr  1 położony w Katowicach przy ul.  GŁOWACKIEGO 21

-  cena wywoławcza:    176 980  zł,    wadium:   17 698 zł,     postąpienie:  1 800 

-  powierzchnia lokalu:  64,70  (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)  

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, gazowa, centralne ogrzewanie

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  3,57

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0052

Dzielnica:  Śródmieście                Ilość kondygnacji:   4         Piętro: parter

 

13. Lokal mieszkalny nr  4 położony w Katowicach przy ul.  PONIATOWSKIEGO 1

-  cena wywoławcza:    144 500  zł,    wadium:   14 450 zł,     postąpienie:  1 500 

-  powierzchnia lokalu:  51,10  (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, komórka) 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan, centralne ogrzewanie

-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni  4,64

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0042

Dzielnica:  Śródmieście                Ilość kondygnacji: 5           Piętro: 1

 

Termin i miejsce przetargu:

 

11 lipca 2012r.  godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki  przy  ulicy  Gliwickiej 204  w Katowicach.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  18 czerwca 2012r.  do 10 lipca 2012r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji
w przedmiocie przetargu:

 

lokale  nr  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  - Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204, K-ce  tel. 32/781-66-16 w. 25,

 

lokale  nr  8 - Administracja „Murcki” ul. Kściuczyka 3b, Katowice tel. 32/209-40-04

 

lokale  nr  9, 10, 11 - Administracja „Staszic” ul. Mysłowicka 35, Katowice tel. 32/251-92-58 

 

lokale  nr  11, 12  - Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice tel. 32/209-51-50 


           Warunki przystąpienia do przetargu:

 

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 lipca 2012r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  

 

Bank Śląski O/Katowice numer:

63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.

 

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

3.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia w całości lub części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub  na stronie internetowej  w zakładce Akty Prawne.


 

KONKURS NA NAJEM WOLNYCH GARAŻY


Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód                 w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 

NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego 189 787 600,00 PLN

 

O G Ł A S Z A

 

konkurs na najem wolnych garaży

 

znajdujących się w zasobach zarządzanych przez Śląsko – Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.

 

Kryterium wyboru  najemcy garażu, stanowić będzie najwyższa zaoferowana stawka miesięcznego czynszu najmu   za  1 netto. W przypadku zaoferowanych równych stawek czynszu, najemca zostanie wyłoniony w drodze licytacji.

 


 

1.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  Mikołowskiej 118/Pięknej

 

- typ garażu: murowany (kompleks 2 garaży),

- nr garażu: brak,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 17,25 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Wujek, Katowice ul. Załęska 37a, tel. 32/209-51-50


2.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  T. Ociepki 13

 

- typ garażu: karlik (zabudowa szeregowa),

- nr garażu: 1,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 18,00 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Wieczorek,  Katowice ul. Krawczyka 3, tel. 32/707-54-10


3.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  T. Ociepki 13

 

- typ garażu: karlik (zabudowa szeregowa),

- nr garażu: 17,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 18,00 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Wieczorek,  Katowice ul. Krawczyka 3, tel. 32/707-54-10


4.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  J. Kupca 14

 

- typ garażu: murowany (wolnostojący),

- nr garażu: brak,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 15,00 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Kleofas, Katowice ul. Gliwicka 204, tel. 32/781-66-14 w. 16


5.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  1 Maja 96 / Żółkiewskiego 1

 

- typ garażu: murowany (kompleks 2 garaży),

- nr garażu: 1,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 19,35 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Katowice, Katowice ul. Brzozowa 13a, tel. 32/353-20-83


6.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  Kowalskiej 3

 

- typ garażu: murowany (wolnostojący),

- nr garażu: brak,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 12,00 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Katowice, Katowice ul. Brzozowa 13a, tel. 32/353-20-83


6.  Garaż położony w Katowicach przy ul.  Paderewskiego 12

 

- typ garażu: murowany (z komórki gospodarczej),

- nr garażu: brak,

- minimalna stawka czynszu netto: 5,00 zł.,

- powierzchnia garażu: 21,64 m2,

- wysokość kaucji: dwukrotność czynszu.

  

Administracja w której można uzyskać informacje i klucze w celu oględzin:

Administracja Katowice, Katowice ul. Brzozowa 13a, tel. 32/353-20-83


 

Ubiegający się o najem garażu proszeni są o złożenie ofert, w których należy podać następujące informacje:

 

1.    Adres zamieszkania Oferenta i numer telefonu,

2.    Kserokopię dowodu osobistego,

3.    Kserokopię ważnego dowodu rejestracyjnego, z aktualnym dopuszczeniem samochodu do użytkowania,

4.    Oświadczenie o przyjęciu na siebie obowiązku wykonywania remontu przedmiotowego garażu oraz, że nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, 

5.    Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie pisemnej oferty w wyznaczonym terminie.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem OFERTA NA NAJEM GARAŻU w terminie do dnia  06.07.2012r., (piątek) w sekretariacie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach do godziny 1430.

Garaże można oglądać w dni robocze w terminie od 21.06.2012r. do 06.07.2012r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w poniższej tabeli.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Restrukturyzacji Majątku w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16   wew.  25.

 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

  

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE KATOWIC
I CHORZOWA

 


 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

z siedzibą 40-860  Katowice, ul. Gliwicka 204,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód                 w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000077664, 

NIP  634-12-60-857, wysokość kapitału zakładowego 189 787 600,00 PLN

 

zaprasza do składania ofert

 

na wynajem lokali użytkowych na terenie:

 Katowic, Chorzowa, Rudy Śląskiej oraz Mysłowic

 

znajdujących się w zasobach zarządzanych przez
Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w tabeli poniżej.

Informacji merytorycznych udziela również Dział Obsługi Nieruchomości w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o.  pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16   wew.  25.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM

L.p.

ADRES LOKALU UŻYTKOWEGO

POWIERZCHNIA LOKALU

 

Administracja ”KLEOFAS”

ul. Gliwicka 204  Katowice

Tel. 32 / 781-66-14

1.     

Katowice ul. Dębowa 6

56,80 m2

2.     

Katowice ul. Gliwicka 195

77,94 m2

3.     

Katowice ul. Korfantego 125

27,00 m2

4.

Katowice ul. Dębowa 73

41,54 m2

5.

Katowice ul. Wolskiego 4

33,88 m2

6.

Katowice ul. Złota 9

35,00 m2

7.

Katowice ul. Dębowa 42

32,76 m2

8.

Katowice ul. Wyplera 1

38,32 m2

9.

Katowice ul. Korfantego 131A

111,20 m2

10.

Chorzów ul. Armii Krajowej 68

32,00 m2

11.

Chorzów ul. Armii Krajowej 80

33,08 m2

12.

Chorzów ul. Armii Krajowej 80

34,53 m2

13.

Chorzów ul. Ratuszowa 11

36,95 m2

14.

Chorzów ul. Ratuszowa 11

29,21 m2

15.

Chorzów ul. Chodkiewicza 10

163,49 m2

16.

Chorzów ul. Wita Stwosza 10

29,57 m2

17.

Chorzów ul. Jasińskiego 12

35,95 m2

18.

Chorzów ul. Jasińskiego 12

18,00 m2

Administracja ”WIECZOREK”

ul. Krawczyka 3  Katowice

Tel. 32 / 707-54-10

1.

Katowice ul. Plac Wyzwolenia 7

59,25 m2

2.

Katowice, ul. Leśnego Potoku 25

95,46 m2

3.

Katowice, ul. Szopienicka 54

31,55 m2

4.

Katowice, ul. Szopienicka 54

                   550,10 m2

5.

Katowice, ul. Szopienicka 13 b

28,41 m2

6.

Katowice, ul. Szopienicka 15 b

13,10 m2

7.

Katowice, ul. Szopienicka 17 d

28,22 m2

8.

Katowice, ul. Szopienicka 19 d

29,90 m2

9.

Katowice, ul. Szopienicka 21b

24,27 m2

10.

Katowice, ul. Szopienicka 23a

17,75 m2

11.

Katowice, ul. Szopienicka 23b

13,50 m2

Administracja ”STASZIC”

ul. Mysłowicka 35  Katowice

Tel. 32 / 251-92-58

1.

Katowice ul. Karliczka 5

21,92

2.

Katowice ul. Karliczka 5

34,31 m²

Administracja ”MURCKI”

ul. Kściuczyka 3b  Katowice

Tel. 32 / 209-40-04

1.

Katowice ul. Żeleńskiego 75

219,10 m2

2.

Katowice ul. Żeleńskiego 85

90,20 m2

3.

Katowice ul. Żeleńskiego 85

41,50 m2

4.

Katowice ul. Kasprowicza 4

247,30 m2

5.

Katowice ul. Kasprowicza 4

33,30 m2

6.

Katowice ul. Kasprowicza 4

69,40 m2

7.

Katowice ul. R. Mruczka 6

102,26 m2

8.

Katowice ul. Samsonowicza 27

60,70 m2

9.

Katowice ul. Samsonowicza 27

50,60 m2

Administracja ”WUJEK”

ul. Załęska 37a  Katowice

Tel. 32 / 209-51-50

1.

Katowice ul. Polarna 32

190,11 m2

2.

Katowice ul. Gallusa 24c

14,33 m2

3.

Katowice ul. Załęska 49

111,28 m2

Administracja ”KATOWICE”

ul. Brzozowa 13a  Katowice

Tel. 32 / 353-20-83

1.

Katowice ul. Brzozowa 13a

13 pomieszczeń

pod działalność biurową

 (różne metraże powierzchni)

2.

Katowice, ul. Wróblewskiego 31

38,64 m2

3.

Katowice, ul. Kochanowskiego 18/3

79,90 m2

Administracja ”MYSŁOWICE”

ul. Świerczyny 7  Mysłowice

Tel. 32 / 318-29-00

1.

Mysłowice, ul. Bytomska 20

49,70 m2

2.

Mysłowice, ul. Bytomska 45

12,36 m2

3.

Mysłowice, ul. Bytomska 45

22,50 m2

4.

Mysłowice, ul. Bytomska 45

26,00 m2

5.

Mysłowice, ul. Bytomska 45

27,97 m2

6.

Mysłowice, ul. Stawowa 1/2

59,34 m2

7.

Mysłowice, ul. Stawowa 1a

46,98 m2

8.

Mysłowice, ul. Stawowa 2

82,70 m2

9.

Mysłowice, ul. Stawowa 8

29,04 m2

10.

Mysłowice, ul. Stawowa 8

89,05 m2

11.

Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 36a

                   214,20 m2

12.

Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 44

23,77 m2

13.

Mysłowice, ul. Katowicka 46

                   116,86 m2

14.

Mysłowice, ul. Górnicza 13

30,00 m2

15.

Mysłowice, ul. Świerczyny 8

                   102,85 m2

16.

Mysłowice, ul. Świerczyny 16

97,57 m2

17.

Mysłowice, ul. Różyckiego 10i

49,96 m2

18.

Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 56/58

76,56 m2

19.

Mysłowice, ul. Chrzanowska 2

                   156,17 m2

Administracja ”ŚLĄSK”

ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska

Tel. 32 / 342 – 34 – 75 do 77 wew. 909

1.

Ruda Śląska 7, ul. Kalinowa 11 (p. nr. 6)

35,64 m2

2.

Ruda Śląska 7, ul. Kalinowa 11 (p. nr. 7)

35,42 m2

3.

Ruda Śląska 7, ul. Kalinowa 13

1 245,00 m2

4.

Ruda Śląska 7, ul. Brzozowa 6

122,85 m2

5.

Chorzów, ul. 3-ego Maja 158

68,71 m2

 

Stawka czynszu jest ustalana w drodze negocjacji

Oferty należy składać w poszczególnych Administracjach wskazanych w tabeli powyżej.

Powyższe lokale użytkowe wymagają remontu i przystosowania

 pod indywidualną działalność gospodarczą.

 

 

- Oferta  jest do  ważna do 10 lipca 2012 roku -* * *