Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51/14, km.18, obręb Śródmieście - Załęże, o powierzchni 517,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00093924/3, położonej w Katowicach przy ul. Brzoskwiniowej 6.

Cena wywoławcza:     390 000,00 zł netto          Wadium:   39 000,00 zł         Minimalne postąpienie: 4 000,00 zł

Podatek Vat : ZW

 

Opis nieruchomości:

Opisywana nieruchomość oznaczona geodezyjnie numerem 51/14, km.18, obręb Śródmieście – Załęże o powierzchni 517,00 m2, wpisana do księgi wieczystej nr KA1K/00093924/3, położona w Katowicach przy ul. Brzoskwiniowej 6, stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Działka ogrodzona, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, jest usytuowana w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowa działka zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowano – drewnianej.

Na opisywanej działce znajdują się również dwa budynki garażowe wolnostojące w zabudowie zwartej.

W obrębie działki 51/14, w bezpośrednim sąsiedztwie garaży znajduje się niebędący budynkiem obiekt, wzniesiony metodą gospodarczą, o konstrukcji drewnianej, w przeszłości pełniący funkcję pomieszczenia gospodarczego. Obiekt zniszczony i całkowicie zużyty w sensie technicznym, nie przedstawia żadnej wartości.  

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Uzbrojenie działki:

Sieć wodociągową, kanalizacyjna i elektryczna.

Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym. Składa się z piwnicy, parteru i mieszkalnego poddasza. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, około 1959r.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 97,10 m2 (powierzchnia przynależna obejmująca piwnice o wysokości poniżej 2,20 m wynosi 11,18 m2).

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną i wodno – kanalizacyjną, ogrzewany za pomocą pieców. Instalacje zużyte
i częściowo niekompletne. Wszystkie piece w budynku zniszczone, niekompletne, w części zdemontowane i pozbawione elementów stalowych, nie nadają się do dalszego użytkowania.

Ciepła woda dla potrzeb kuchni i łazienki przygotowywana jest w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody, zabudowanym w pomieszczeniu łazienki (podgrzewacz niesprawny).

Budynek mieszkalny znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym i z uwagi na zużycie jego elementów, w tym elementów wykończenia i instalacji, kwalifikuje się do kompleksowego remontu.

Opis stanu technicznego budynków garażowych:

Budynki garażowe są obiektami parterowymi niepodpiwniczonymi, o wysokości poniżej 2,20 m. Konstrukcja murowana z cegieł i pustaków. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Konstrukcja drewniana dachu zarwana i załamana. Bramy garażowe dwuskrzydłowe – zniszczone.

Oba garaże kwalifikują się do kompleksowego remontu.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb-Wełnowiec  w Katowicach, który został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XVI/314/07 z dnia 24.09.2007r.

Zgodnie z ustaleniami powołanego planu przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem: 

3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku:

Dla budynku mieszkalnego sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.

Ekspozycja ogłoszenia zostanie opublikowana w dniach od 15.05.2023r. do dnia 14.06.2023r.

Termin i miejsce aukcji:

20 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).         

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 698-641-906. Dominik Czerny.

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 14.06.2023 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).

9. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - zał. nr 3.

10. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Oferty w postępowaniu

Działka, Katowice, Brzoskwiniowa 6 Oferta sprzedaży
Działka, Katowice, Brzoskwiniowa 6
517.00 m2
390 000,00 zł
szczegóły