Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Aukcje ustną w formie publicznej licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12/1

-  cena wywoławcza:   74 000 zł,                       wadium:  7 400 zł,                    postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  38,00 m² (1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym
-  pomieszczenia przynależne: piwnica 5,44 m2, , wc 1,10 m2,  
-  udział w nieruchomości wspólnej: 0,0095
Dzielnica: Śródmieście         Ilość kondygnacji nadziemnych: 4    Piętro: parter    Rok budynku: 1923

2. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 1/9

-  cena wywoławcza:   75 000 zł,                       wadium:  7 500 zł,                    postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  36,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym
-  pomieszczenia przynależne: piwnica 3,60 m2
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0427
Dzielnica: Śródmieście        Ilość kondygnacji nadziemnych: 3    Piętro: 2     Rok budynku: 1898

3. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 1/12

-  cena wywoławcza:   70 000 zł,                       wadium:  7 000 zł,                    postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  38,00 m² (1 pokój, kuchnia)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania paliwem stałym lub energią elektryczną
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0410
Dzielnica: Śródmieście       Ilość kondygnacji nadziemnych: 3    Piętro: 2     Rok budynku: 1898

4 Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5/1

-  cena wywoławcza:   83 000 zł,                       wadium:  8 300 zł,                    postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  48,50 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0356
Dzielnica: Śródmieście       Ilość kondygnacji nadziemnych: 4    Piętro: parter     Rok budynku: 1900

Powyższe lokale wymagają przeprowadzenia remontu. Instalacje wymagają sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami przez Nabywcę we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do aukcji Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany.

Nieruchomości, w których zlokalizowane są ww. lokale mieszkalne podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z powyższym do zawarcia umowy sprzedaży nie jest wymagane sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Lokale mieszkalne przeznaczony do aukcji ustnej w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału w aukcji jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników licytacji. Szczegółowe warunki postępowania określono poniżej.

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w terminie od 25 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji MYSŁOWICE z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/ 318 29 00 wew. 650, 659.

UWAGA! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji.
Wydawanie kluczy do lokalu, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

Termin i miejsce aukcji:

- dnia 21 czerwca 2023 roku (środa) od godz. 0930 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach, 1 piętro, Administracja Kleofas.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków licytacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16 w. 121 i 120 lub kom. 665 664 028.

Warunki przystąpienia do aukcji:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 czerwca 2023 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:
  PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
  • - Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.
  • - Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek (druk dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki – zał. nr 2).
  • - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
  • - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.
  • - Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).
 2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik licytacji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.
 5. Osoby stawające do aukcji winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.
  1. Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
  2. Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania.
 6. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wraz z oświadczeniem (druk do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).
 7. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - zał. nr 3.
 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.
 9. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
 10. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnym w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Oferty w postępowaniu

Mieszkanie, Mysłowice, Górnicza 12/1 Oferta sprzedaży
szczegóły
Mieszkanie, mysłowice, Lompy 1/12 Oferta sprzedaży
szczegóły
Mieszkanie, Mysłowice, Lompy 5/1 Oferta sprzedaży
szczegóły