Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem garaży

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Ubiegający się o najem zobowiązani są do złożenia ofert zawierających następujące dane:
  1. Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie adres firmy).
  2. Numer dowodu osobistego, numer PESEL (ewentualnie NIP, REGON, KRS).
  3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w garażu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
  4. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  5. Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.
  7. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
  8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
  9. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.
  10. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
  11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 29.09.2023r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.
 2. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał licytację, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.
 3. Kwoty wadium pozostałych Oferentów zostaną im zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały.
 4. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie przepada na rzecz Spółki w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez Spółkę uchyla się on od zawarcia umowy.
 5. Wadium zwracane jest w kwocie nominalnej, bez odsetek.
 6. Jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna ważna oferta, to taka oferta zostanie przyjęta, pod warunkiem, że uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

*Druki: „Wniosek o najem garażu” , „Oświadczenie do wniosku o garażu”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”,  oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sdsm.pl.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. ………………………….”

w terminie od 14.09.2023r - 29.09.2023r. w biurze podawczym Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430.

Garaż można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 29.09.2023r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości we właściwej Administracji.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 168 lub 665 788 784

Dodatkowe zastrzeżenia:

Spółka zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:

 1. zwłoki w zapłacie czynszu wynoszącej ponad dwa okresy płatności,
 2. wykorzystywania przez Oferenta przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową i przeznaczeniem przedmiotu najmu,
  a w szczególności podjęcia w lokalu działalności gospodarczej niezgodnej z umową, a także dewastacji przedmiotu najmu i jego podnajmowania bez zgody Spółki,
 3. rażącego naruszania przez Wnioskodawcę innych postanowień umowy.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204
w Katowicach.

Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferty w postępowaniu

Garaż, Katowice, Gruszowa 12 Oferta wynajmu
szczegóły
Garaż, Katowice, Karliczka 5 nr 2 Oferta wynajmu
szczegóły
Garaż, Katowice, Żeleńskiego 82b Oferta wynajmu
szczegóły