Przejdź do głównej treści
Otwiera się w nowym oknie
Zgłoś Awarię

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem lokalu mieszkalnego przy ul. WALERIANA 10/2 w Katowicach

UWAGA LOKAL PO REMONCIE I Z WYPOSAŻENIEM

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub kserokopia decyzji ZUS o pobieraniu emerytury/renty,
  bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty
  wszystkich opłat związanych z wynajmowanym mieszkaniem.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal  jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
 6. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej
  Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 8. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert
  przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  

26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o najem przez małżonków, oboje wypełniają i składają oświadczenia i druki, o których  mowa powyżej w pkt. 3, 4, 5.

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych
o konsumencie”, „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.”
dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.sdsm.pl/z-konkursu

Umowa najmu z Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową jest zawierana na czas oznaczony tj. 10 lat z możliwością jej przedłużenia. W przypadku, zamiaru kontynuowania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administrację o takim zamiarze co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu. Przy kontynuowaniu umowy najmu nie jest pobierana cesja wierzytelności.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. WALERIANA 10/2 w KATOWICACH”
wraz z podaniem imienia i nazwiska Oferenta w terminie od dnia 11 stycznia 2023r. do dnia 27 stycznia 2023r. (piątek)
w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1430, piętro II pokój nr 28.

 

Oględziny lokalu mieszkalnego:

Lokal mieszkalny można oglądać wyłącznie w wyznaczone dni po uprzednim uzgodnieniu terminu
z
Działem Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów:
32/ 781-66-16  wew.  120, 123  lub  +48 728 350 017.

TERMINY OGLĘDZIN: 
17 stycznia 2023r. (wtorek) od godz. 11.30 do godz. 14.30,
19 stycznia 2023r. (czwartek) od godz. od godz. 07.30 - do godz.12.00,

25 stycznia 2023r. (środa) od godz. 12.00- do godz. 15.30.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16  wew.  120, 123  lub  +48 728 350 017.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkania na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej. Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% podatku od czynności cywilno-prawnych.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Oferty w postępowaniu

Oferta wynajmu
szczegóły