ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Sprzedaż mieszkań / Aukcja ustna - komercyjna sprzedaz mieszkan 8 grudnia 2021

Aukcja ustna - komercyjna sprzedaz mieszkan 8 grudnia 2021

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy 121 166 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

 OGŁASZA

 Aukcje ustną w formie publicznej licytacji na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 UMOWY SPRZEDAŻY WYLICYTOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH BĘDĄ ZAWIERANE W STYCZNIU 2022 ROKU

 

 1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy Al. SPACEROWEJ 4/1

-  cena wywoławcza:   93 000 zł,                       wadium:  9 300 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  47,35 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 9,99 m

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, system ogrzewania piecowo-węglowy

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,11416

Dzielnica: Wesoła         Ilość kondygnacji nadziemnych: 3    Piętro: parter              Rok budynku: 1914 

 

2. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy Al. SPACEROWEJ 4/3

-  cena wywoławcza:   106 000 zł,                     wadium:  10 600 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  57,19 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 20,01 m

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, system ogrzewania piecowo-węglowy

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,15369

Dzielnica: Wesoła         Ilość kondygnacji nadziemnych: 3    Piętro: poddasze         Rok budynku: 1914 

 

3. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy Al. SPACEROWEJ 11/1

-  cena wywoławcza:   61 000 zł,                       wadium:  6 100 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  39,30 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  pomieszczenia przynależne: piwnica 7,90 m2  i wc 2,40 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod-kan., możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0499

Dzielnica: Wesoła         Ilość kondygnacji nadziemnych: 2     Piętro:  parter            Rok budynku: 1950

 

4. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy Al. SPACEROWEJ 11/4

-  cena wywoławcza:   61 000 zł,                       wadium:  6 100 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  39,10 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  pomieszczenia przynależne: piwnica 7,50 m2  i wc 2,40 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod-kan., możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0493

Dzielnica: Wesoła         Ilość kondygnacji nadziemnych: 2           Piętro:  parter       Rok budynku: 1950

 

5. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy Al. SPACEROWEJ 11/5

-  cena wywoławcza:   61 000 zł,                       wadium:  6 100 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  39,00 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 3,20 m2  

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod-kan., możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0425

Dzielnica: Wesoła         Ilość kondygnacji nadziemnych: 2           Piętro:  1             Rok budynku: 1950

 

Powyższe lokale wymagają remontu. Instalacje wymagają przeprowadzenia przez Nabywcę we własnym zakresie: sprawdzenia, ewentualnej wymiany lub doprowadzenia do stanu zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do aukcji Oferent ma obowiązek zapoznać się ze stanem technicznym lokalu. Oferowane powyżej lokale stanowią pustostany, w których nikt nie jest zameldowany. Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków dla przedmiotowych lokali nie ma obowiązku wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Lokale mieszkalne przeznaczone są do aukcji ustnej w trybie publicznej licytacji. Warunkiem udziału    w aukcji jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania  uzależniona jest od wyników licytacji. Szczegółowe warunki postępowania określono poniżej.

 

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem aukcji można zapoznać się w terminie od 15.11.2021 do 8.12.2021 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji WESOŁA ul. Piastów Śląskich 6a  Mysłowice  tel. 32/ 222 13 52.

 UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją.

 

Termin i miejsce aukcji:

8 grudnia 2021 roku (środa) od godz. 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z uwagi na  sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje lokali będą odbywać się co 5 minut tj.:

godzina 09:00     - lokal z pozycji nr 1

godzina 09:05     - lokal z pozycji nr 2

godzina 09:10     - lokal z pozycji nr 3

godzina 09:15     - lokal z pozycji nr 4

godzina 09:20    - lokal z pozycji nr 5

Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków licytacji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028.

 

Warunki przystąpienia do aukcji:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 6 grudnia 2021 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-   Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek (druk dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółki – zał. nr 2).

-  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik licytacji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.  

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

5. Osoby stawające do aukcji winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

 5. 1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

5. 2 Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania.

6. Osoby przystępujące do aukcji, przed rozpoczęciem licytacji składają Komisji pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Spółkę wraz z oświadczeniem (oświadczenie do pobrania na stronie internetowej Spółki bądź w siedzibie Spółki przed licytacją - zał. nr 1).

7. Osoby przystępujące do aukcji winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki - zał. nr 3.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

9. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

10. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.