ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Działki / Działka przy ul. Górniczego Stanu 30 w Katowicach - licytacja ustna w dniu 25.05.2022

Działka przy ul. Górniczego Stanu 30 w Katowicach - licytacja ustna w dniu 25.05.2022

                                                                                                          

Katowice, 24.03.2022r.

 

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

 

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie:

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 861/55, km.2, obręb Mysłowice - Las, o powierzchni 512 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00073442/4, położonej
przy ul. Górniczego Stanu 30 w Katowicach:

 

Cena wywoławcza:                    410 000,00 zł netto                                           Wadium:   41 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:              4 000,00 zł,                                                        Podatek Vat - Zw

 Oględziny budynku: Administracja Staszic ul. Mysłowicka 35 tel: 32/251-92-58.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Górniczego stanu - egib.jpg Górniczego stanu - egib.jpg 147.03KB Górniczego stanu - egib.jpg pobierz
Górniczego Stanu 30-google.jpg Górniczego Stanu 30-google.jpg 318.55KB Górniczego Stanu 30-google.jpg pobierz

Opis nieruchomości:

Działka o powierzchni 512 m2, km.2, obręb Mysłowice – Las, położona przy ul. Górniczego Stanu 30 w Katowicach, wpisana jest do księgi wieczystej nr KA1K/00073442/4. Przedmiotowa działka stanowi własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i garażowym.

Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

Dostęp do drogi odbywa się bezpośrednio od ul. Górniczego Stanu.

Budynek mieszkalny  o powierzchni użytkowej 107,8 m2 jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowano – drewnianej, w latach 50 – tych XX wieku.

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 23 m2, jest obiektem parterowym. Konstrukcja murowana, dach kryty papą.

Budynki wymagają kapitalnego remontu.

Uwarunkowania planistyczne i ochronne:

Dla obszaru, na którym znajduje się opisywana nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu górniczego Giszowiec i Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „ Murcki – Staszic” obejmującego obszar położony w rejonie ul. Pszczyńskiej i Górniczego Stanu, uchwalonego uchwałą nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019, przedmiotowa działka znajduje się na obszarze:

2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Ekspozycja ogłoszenia  zostanie opublikowana w dniach od 24.03.2022r. do dnia 20.05.2022r.

Termin i miejsce aukcji:

25 maj 2022 roku o godzinie 09:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 maj 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

  1. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.