ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Działki / Działka przy ul. Kulika w Katowicach licytacja ustna w dniu 25.05.2022

Działka przy ul. Kulika w Katowicach licytacja ustna w dniu 25.05.2022

                                                                                                          

Katowice, 24.03.2022r.

 

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

 

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 1261/86, km.1, obręb Mysłowice - Las, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00135792/5, o powierzchni 515 m2, położonej w Katowicach, przy ul. Kulika

 

Cena wywoławcza:                    120 000,00 zł netto                                           Wadium:   12 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:              1 500,00 zł,                                                     Podatek Vat – 23%

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
działka Kulika.jpg działka Kulika.jpg 455.98KB działka Kulika.jpg pobierz
Kulika - egib.jpg Kulika - egib.jpg 530.07KB Kulika - egib.jpg pobierz
sieci.jpg sieci.jpg 353.26KB sieci.jpg pobierz

Opis nieruchomości:

Działka nr 1261/86, km.1, obręb Mysłowice - Las, położona przy ul. Kulika w dzielnicy Nikiszowiec
w Katowicach o powierzchni 515 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym
jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Kulika. Opisywany grunt stanowi teren zielony. Przez centralną część działki przebiega chodnik asfaltowy (teren obecnie ogrodzony).

Uzbrojenie: wzdłuż zachodniej granicy przebiega podziemna sieć wysokiego napięcia– działka
nie posiada ustanowionego obciążenia służebnością polegającą na prawie przesyłu.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XXXVII/721/17 Rady Miasta Katowice z dnia 02 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szopienickiej w Katowicach. Zgodnie z obowiązującymi zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej.

Ekspozycja ogłoszenia  zostanie opublikowana w dniach od 24.03.2022r. do dnia 20.05.2022r.

Termin i miejsce aukcji:

25 maj 2022 roku o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do aukcji:

  1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 maj 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

  1. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie wszelkich wymaganych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.