ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Działka przy ul. Obroki w Katowicach

Działka przy ul. Obroki w Katowicach

                                                                                                         

Katowice, 14.05.2021r.     

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Obroki EGiB.jpg Obroki EGiB.jpg 309.17KB Obroki EGiB.jpg pobierz
Obroki EGiB.jpg Obroki EGiB.jpg 166.86KB Obroki EGiB.jpg pobierz

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę nr 13/56, km.50, obręb Śródmieście – Załęże, położonej w Katowicach przy ul. Obroki.

 

Powierzchnia działki: 1 120 m2  Księga wieczysta nr KA1K/00039679/4   Właściciel nieruchomości – Skarb Państwa                      
Użytkownik Wieczysty – Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

 

Cena wywoławcza:                   280 000,00 zł netto                                          Wadium:   28 000,00 zł,

Minimalne postąpienie:             3 000,00 zł,                                                     Podatek Vat – 23%

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 13/56, km.50, obręb Śródmieście – Załęże, położona przy ul. Obroki w Katowicach
o powierzchni 1 120 m2, stanowi własność Skarbu Państwa. Użytkownikiem wieczystym
jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Obroki. Aktualnie wjazd na teren działki
nie jest urządzony. Opisywany grunt stanowi teren zieleni urządzonej porośniętej trawą, drzewami
i krzewami.

Uzbrojenie: sieci podziemnego uzbrojenia terenu (sieci wodociągowe, teletechniczne, c.o.) Przedmiotowa działka
nie posiada ustanowionego obciążenia służebnością polegającą na prawie przesyłu.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XI/183/11 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie ul. Obroki w Katowicach, zgodnie z którą przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

2MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Ekspozycja ogłoszenia przetargowego zostanie opublikowana w dniach od 17.05.2021r. do dnia 28.06.2021r.

Termin i miejsce przetargu:

28 czerwca 2021 roku o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 czerwca 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.