ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Działka przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach

Działka przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach

                                                                                                          

Katowice, 14.05.2021r.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
DSCN4873.JPG DSCN4873.JPG 497.49KB DSCN4873.JPG pobierz
DSCN4886.JPG DSCN4886.JPG 502.93KB DSCN4886.JPG pobierz
foto.jpg foto.jpg 271.74KB foto.jpg pobierz
Pszczyńska-egib.jpg Pszczyńska-egib.jpg 112.98KB Pszczyńska-egib.jpg pobierz

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

 

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 2300/55 i 3223/55, km.2, obręb Mysłowice Las,
. o łącznej powierzchni 18 209 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr KA1K/00052573/8, położonej przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach

 

Cena wywoławcza:    2 000 000 zł netto          Wadium:   200 000 zł               Minimalne postąpienie: 20 000 zł

Podatek Vat :  działka nr 2300/55 - 23%         

                 działka nr 3223/55 – zw

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej jest niezabudowana, składa się z dwóch działek oznaczonych geodezyjnie numerami 2300/55 i 3223/55 o łącznej powierzchni  18 209 m2. Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr KA1K/00052573/8. Właścicielem w/w nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Nieruchomość ma kształt nieregularny, zwarty. Teren hałdy odpadów pogórniczych, o zróżnicowanej wysokości. Obszar zadrzewiony samosiejkami drzew głównie brzoza, olcha, akacja oraz sosna. Działka nr 3223/55 stanowi fragment pasa drogowego ul. Pszczyńskiej. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy ul. Pszczyńskiej, natomiast wjazd nie jest urządzony. Przez w/w działki przebiegają sieci: wodociągowa, teletechniczna, energetyczna. Uwaga: Zachodnia ściana wiaty posadowionej na działce sąsiedniej tj.2892/55 zachodzi na działkę nr 2300/55 (przekroczenie granicy wynosi ok 0,40m).

Opinia określająca geotechniczne warunki podłoża gruntowego działki nr 2300/55 wraz z opinią przydatności materiału z hałdy do celów budowlanych dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 2300/55 oznaczona jest symbolem 3PU – tereny produkcyjno – usługowe, natomiast działka nr 3223/55 oznaczona jest symbolem KDGP – teren drogi publicznej.

Ekspozycja ogłoszenia przetargowego zostanie opublikowana w dniach od 17.05.2021r. do dnia 28.06.2021r.

Termin i miejsce przetargu:

28 czerwca 2021r. roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235
Agata Cupiał – Szurka.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 czerwca 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie dokonany niezwłocznie w tej samej wysokości, bez odsetek, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia
ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.