ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Garaże / EKSPOZYCJA STAŁA GARAŻY

EKSPOZYCJA STAŁA GARAŻY

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 80 249 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Ekspozycję stałą garaży
Zasady wynajmu garaży:
 1. Garaże prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem,
 2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem garażu, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.
 3. Proponowana przez oferenta stawka czynszu nie może być mniej korzystna od tej zawartej w ogłoszeniu.
Wniosek o najem garaży winien obejmować:
 1. Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail,
 2. Numer dowodu osobistego, numer PESEL,
 3. Adres garażu przeznaczonego do wynajęcia,
 4. Oświadczenie Oferenta, że remont garażu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 5. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona w terminie wskazanym przez Spółkę wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 6. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o ekspozycji stałej garaży.
 9. Oświadczenie, że oferent akceptuje stawkę czynszową za m2
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Garaże.pdf Garaże.pdf 252.37KB Garaże.pdf pobierz
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„OFERTA NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)”

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

 

Garaże można oglądać w dni robocze po uprzednim uwzględnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w
administracjach wskazanych w załączonej tabeli. 

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Restrukturyzacji Majątku w Spółce pod numerem telefonu: 32-781-66-16 wew. 57 lub 698 641 906

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych garaży nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu garażu jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja garaży, wycofania garażu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.