ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH

EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego.pdf Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego.pdf 79.62KB Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 398.7KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf 130.46KB Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf pobierz
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych na ekspozycję stałą.pdf Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych na ekspozycję stałą.pdf 1.14MB Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych na ekspozycję stałą.pdf pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 154.6KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf pobierz

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Ekspozycję stałą lokali mieszkalnych do wynajęcia bez wykupu wierzytelności
oraz z obniżoną stawką czynszu najmu

 

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej:

Lokale mieszkalne prezentowane w ramach ekspozycji stałej będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem bez wykupu wierzytelności oraz z obniżoną stawką czynszu najmu. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem lokalu mieszkalnego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków (data i godzina wpływu do Spółki). Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.

 

Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej* winien obejmować:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury,
  bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta.
 6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o ekspozycji stałej.
 7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym/technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag i zastrzeżeń.
 8. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 9. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej” , „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” , „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” oraz „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta" dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „OFERTA NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. …(EKSPOZYCJA STAŁA)”  z podaniem imienia i nazwiska oferenta

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do godziny 1430.

 

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w tabeli powyżej.

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16  wew.  120, 123, 126  lub  +48 728 350 017.

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja lokali mieszkalnych, wycofania lokalu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.

.