ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH

EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Ekspozycja Stała.pdf Ekspozycja Stała.pdf 1.91MB Ekspozycja Stała.pdf pobierz
Oświadczenia.pdf Oświadczenia.pdf 147.52KB Oświadczenia.pdf pobierz
oświadczenie - uciepłownienie.pdf oświadczenie - uciepłownienie.pdf 112.93KB oświadczenie - uciepłownienie.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 145.71KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf 133.43KB Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 154.6KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf pobierz

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Ekspozycję stałą lokali mieszkalnych do wynajęcia bez wykupu wierzytelności

 

 1. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej:

  Lokale mieszkalne prezentowane w ramach ekspozycji stałej będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem bez wykupu wierzytelności. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem lokalu mieszkalnego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków (data i godzina wpływu do Spółki). Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.

 2.  Prawo do złożenia oferty na najem z ekspozycji stałej przysługuje:

  - osobom fizycznym zainteresowanym najmem lokalu mieszkalnego na warunkach ujętych w niniejszej Uchwale. Oferent nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, chyba że złoży oświadczenie, że przed objęciem  lokalu na zasadzie najmu w zasobach Spółki lub zasobach przez Spółkę zarządzanych stosunek prawny dotychczasowego lokalu zostanie rozwiązany. 

  - najemcom, zainteresowanym połączeniem oferowanego do najmu lokalu z aktualnie zajmowanym na podstawie umowy najmu lokalem mieszkalnym, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie z lokalem pustostanem oferowanym do najmu z ramach ekspozycji stałej.

  Warunkiem połączenia lokali, będzie brak przeciwskazań technicznych, potwierdzonych w załączonej do wniosku opinii, wydanej przez inspektora nadzoru budowlanego, sporządzonej na koszt oferenta.

 3. Oferenci zainteresowani lokalem mieszkalnym z ekspozycji stałej składają w zamkniętej kopercie ' Wniosek o najem mieszkania z ekspozycji stałej'. 

  Koperta winna być opisana z podaniem imienia i nazwiska oferenta, adresu lokalu którego dotyczy oraz z dopiskiem „ekspozycja stała”.

 4. Wnioski dotyczące najmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej winny być składane na drukach i rejestrowane w Sekretariacie Śląsko- Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 7.00 do godziny 14.30.

 5. Do wniosku o najem lokalu mieszkalnego z ekspozycji stałej należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury,  bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.

  2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.

  3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

  5. Oświadczenie dotyczące stanu cywlinego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

  6. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.

  7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

  8. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika

 

UWAGA:  W przypadku ubiegania się o najem przez małżonków, oboje wypełniają i składają oświadczenia i druki, o których  mowa powyżej w pkt. c, d, e.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”,  „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”, " Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego." dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach. UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem:
(32) 781-66-16 w. 120, 123, 126  tel. kom. 728 350 017  lub  698 641 906

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja lokali mieszkalnych, wycofania lokalu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.