ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH - BOŃCZYKA 42

EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI MIESZKALNYCH - BOŃCZYKA 42

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁOSZA
Ekspozycję stałą lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Bończyka 42

 

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych z ekspozycji stałej:

Lokale mieszkalne prezentowane w ramach ekspozycji stałej będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem w zamian za nabycie przez najemcę w drodze cesji przysługującej Spółce wierzytelności w kwocie określonej w ogłoszeniu o ekspozycji. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem lokalu mieszkalnego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków (data i godzina wpływu do Spółki). Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.

Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej* winien obejmować:
  1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
  2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
  3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
  5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia o ekspozycji stałej.
  6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem faktycznym/technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag i zastrzeżeń.
  7. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
  8. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje podaną w ogłoszeniu stawkę czynszu za m2 oraz kwotę wierzytelności, a także dokona wpłaty wierzytelności na wezwanie Spółki oraz zawrze umowę najmu we wskazanym przez Spółkę terminie pod rygorem utraty praw nabytych w ramach prowadzonego postępowania ofertowego.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokale do wynajęcia.pdf Lokale do wynajęcia.pdf 140.15KB Lokale do wynajęcia.pdf pobierz
Oświadczenia.pdf Oświadczenia.pdf 147.52KB Oświadczenia.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 145.71KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf 123KB Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej.pdf pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(1).pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(1).pdf 154.6KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(1).pdf pobierz

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania z ekspozycji stałej”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „OFERTA NA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. …(EKSPOZYCJA STAŁA)”  z podaniem imienia i nazwiska oferenta w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do godziny 1430.

 

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 Mysłowicach (tel. 32/318-29-00). UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem: 32/ 781-66-16  wew.  127  lub  +48 698-641-906.

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego. Informujemy, że od kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% PCC.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja lokali mieszkalnych, wycofania lokalu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.