ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Lokale użytkowe / EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI UŻYTKOWYCH

EKSPOZYCJA STAŁA LOKALI UŻYTKOWYCH

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Ekspozycję stałą lokali użytkowych
Zasady wynajmu lokali użytkowych:

Lokale użytkowe prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem.

W przypadku złożenia kilku wniosków na najem lokalu użytkowego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.

Wniosek o najem lokalu użytkowego winien obejmować:
 1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie, że oferent dostarczy zgłoszenie działalności gospodarczej, na wezwanie Spółki, przed zawarciem umowy najmu.
 2. Numery NIP, REGON.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie
  i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane.
 6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

Druki „Wniosek o najem lokalu użytkowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego”, "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem sdsm.pl   

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokale_do_wynajęcia.pdf Lokale_do_wynajęcia.pdf 437.56KB Lokale_do_wynajęcia.pdf pobierz
Oświadczenie_lokale.pdf Oświadczenie_lokale.pdf 130.94KB Oświadczenie_lokale.pdf pobierz
WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf 213.23KB WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf pobierz
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

 

„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)”

 

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do 1500.

 

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości
w poszczególnych administracjach wskazanych w tabeli poniżej. 

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce
 pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  127 lub 698 641 906

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu lokalu użytkowego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja lokali użytkowych, wycofania lokalu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.