ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Pozostałe / EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - BOŃCZYKA 44

EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - BOŃCZYKA 44

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł

NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Ekspozycję stałą pomieszczeń gospodarczych położonych przy ul. Bończyka 44 w Mysłowicach                              
(postępowanie ograniczone)

Postępowanie ma charakter ograniczony i jest skierowane do najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Bończyka 44 w Mysłowicach. Oferty osób niebędących najemcami mieszkań, o którym mowa powyżej nie podlegają przyjęciu.

Zasady wynajmu lokali użytkowych:

1. Pomieszczenia gospodarcze prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem,

2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem pomieszczenia gospodarczego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Ubiegający się o najem proszeni są o złożenie ofert zawierających następujące dane:

a) Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.

b) Numer dowodu osobistego, numer PESEL.

c) Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.

d) Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

e) Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

f) Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.

g) Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

h) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

i) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.

j) Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.

 

Druki „Wniosek o najem pomieszczenia niepełnowartościowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem pomieszczenia niepełnowartościowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Pomieszczenia do wynajęcia.pdf Pomieszczenia do wynajęcia.pdf 220.14KB Pomieszczenia do wynajęcia.pdf pobierz
Pomieszczenia.png Pomieszczenia.png 352.29KB Pomieszczenia.png pobierz
RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf 101.56KB RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf pobierz
WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf 162.08KB WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf pobierz
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„OFERTA NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)”

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do 1500.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach
(tel. 32/318-29-00).

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółcepod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  127 lub 698 641 906

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu pomieszczenia gospodarczego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja pomieszczeń gospodarczych, wycofania pomieszczenia z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.