ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Pozostałe / EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - PLAC KASPROWICZA

EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - PLAC KASPROWICZA

 Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Ekspozycję stałą pomieszczeń gospodarczych położonych przy Placu Kasprowicza 1, 2 i 3                              

 

Zasady wynajmu pomieszczeń gospodarcych:
  1. Pomieszczenia gospodarcze prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem,
  2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem pomieszczenia gospodarczego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.
Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

 

1. Ubiegający się o najem proszeni są o złożenie ofert zawierających następujące dane:

a) Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.

b) Numer dowodu osobistego, numer PESEL.

c) Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.

d) Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

e) Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

f) Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.

g) Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

h) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

i) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.

j) Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie.pdf 260.1KB Ogłoszenie.pdf pobierz
RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf 101.56KB RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf pobierz
WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf 162.08KB WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf pobierz

Druki „Wniosek o najem pomieszczenia niepełnowartościowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem pomieszczenia niepełnowartościowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„OFERTA NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)”

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do 1500.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Murcki z siedzibą przy ul. Kściuczyka 3b w Katowicach (tel. 32/209-40-04).

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółcepod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu pomieszczenia gospodarczego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja pomieszczeń gospodarczych, wycofania pomieszczenia z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.