ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Pozostałe / EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH

EKSPOZYCJA STAŁA POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
                   Ekspozycję stałą pomieszczeń pomocniczych położonych przy ul. Bończyka 44 w Mysłowicach                              
(postępowanie ograniczone)

Postępowanie ma charakter ograniczony i jest skierowane do najemców lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Bończyka 44 w Mysłowicach. Oferty osób niebędących najemcami mieszkań, o którym mowa powyżej nie podlegają przyjęciu.

 

Zasady wynajmu lokali użytkowych:
 1. Pomieszczenia pomocnicze prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem.
 2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem pomieszczenia pomocniczego, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.
 3. Pomieszczenia pomocnicze mają służyć zaspokajaniu potrzeb najemców lokali mieszkalnych, położonych przy ul. Bończyka 44, związanych z zamieszkiwaniem w w/w lokalach i są przeznaczone wyłącznie do przechowywania mienia wspomnianych osób.
 4. Najem przedmiotowych pomieszczeń odbywa się zgodnie z zasadą, że jeden Oferent może zawrzeć umowę najmu tylko jednego pomieszczenia pomocniczego. Nie wyklucza to jednak możliwości złożenia więcej niż jednaj oferty przez tego samego Oferenta.
 5. Umowa najmu pomieszczenia pomocniczego ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez najemcę pomieszczenia pomocniczego.
 6. Umowy najmu będą zawierane na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia ustala się na 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Warunki uczestnictwa w konkursie:

Ubiegający się o najem zobowiązani są o złożenie ofert zawierających następujące dane:

 1. Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Numer dowodu osobistego, numer PESEL.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 4. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.
 7. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 9. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.
 10. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu, która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
RODO_ekspozycja pomieszczenia pomocniczego.pdf RODO_ekspozycja pomieszczenia pomocniczego.pdf 101.67KB RODO_ekspozycja pomieszczenia pomocniczego.pdf pobierz
WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf 165.24KB WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf pobierz

Druki „Wniosek o najem pomieszczenia niepełnowartościowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem pomieszczenia niepełnowartościowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„OFERTA NA NAJEM POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)” w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do 1500.

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach              (tel. 32/318-29-00).

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółcepod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 127 lub 698 641 906.

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu pomieszczenia pomocniczego jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja pomieszczeń pomocniczych, wycofania pomieszczenia z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek
z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.