ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Garaże / Ekspozycja stała

Ekspozycja stała

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Ekspozycję stałą garaży
Zasady wynajmu garaży:

 

 1. Garaże prezentowane w ramach stałej ekspozycji będą wynajmowane z pominięciem procedury konkursowej osobom składającym pisemny wniosek na ich najem,
 2. W przypadku złożenia kilku wniosków na najem garażu, o wyborze najemcy będzie decydować kolejność złożenia wniosków. Wnioski niekompletne nie podlegają przyjęciu.
Wniosek o najem garażu winien obejmować:
 1. Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie adres firmy).
 2. Numer dowodu osobistego, numer PESEL (ewentualnie NIP, REGON, KRS).
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w garażu objętym w najem wykona we własnym zakresie
  i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu
  jak i po jego zakończeniu.
 4. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości
  3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 5. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.
 8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 9. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

Druki „Wniosek o najem garażu” i „Oświadczenie do wniosku o najem garażu”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych,garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.         

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Garaże_do_wynajęcia.pdf Garaże_do_wynajęcia.pdf 336.21KB Garaże_do_wynajęcia.pdf pobierz
RODO_ekspozycja garaże.pdf RODO_ekspozycja garaże.pdf 131.11KB RODO_ekspozycja garaże.pdf pobierz
WNIOSEK_garaże.pdf WNIOSEK_garaże.pdf 165.41KB WNIOSEK_garaże.pdf pobierz

      

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„OFERTA NA NAJEM GARAŻU PRZY UL. …………………………. (EKSPOZYCJA STAŁA)”

w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w godzinach od 700 do 1500.

Garaże można oglądać w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych administracjach wskazanych w tabeli poniżej. 

Informacji merytorycznych w przedmiocie procedury wynajmu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew. 57 lub 698 641 906.

 

Oferent, który uzyskał prawo najmu garażu jest zobowiązany do zapłaty kaucji zabezpieczającej oraz zawarcia umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółkę. Brak zapłaty kaucji lub uchylenie się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie będą skutkowały nieważnością przeprowadzonego postępowania ofertowego.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych garaży nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków na jakich prowadzona jest stała ekspozycja garaży, wycofania garażu z ekspozycji bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od prowadzenia dalszej ekspozycji w części lub w całości bez podania przyczyny.