ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / Konkurs na najem lokalu użytkowego od 07 lutego 2019 do 21 lutego 2019

Konkurs na najem lokalu użytkowego od 07 lutego 2019 do 21 lutego 2019

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Konkurs na najem lokalu użytkowego przy ul. Mysłowickiej 37B w Katowicach

 

Przedmiot najmu:
 1. Przedmiot najmu obejmuje pawilon handlowy o powierzchni 779,85 m2 oraz działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 3586/55, na której pawilon jest posadowiony, wraz z terenem przyległym (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Opis przedmiotu najmu:
 1. Obiekt parterowy, częściowo podpiwniczony, ściany murowane, stropodach żelbetowy, kryty papą. Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji oraz dostosowania obiektu do wymogów prowadzonej działalności.
 2. Na poziomie parteru usytuowana jest sala sprzedaży z zapleczem magazynowym i socjalnym. Sanitariaty i pomieszczenie socjalne usytuowane są w sąsiednim budynku mieszkalnym, połączone z pawilonem i wynajmowane łącznie z nim. Ogrzewanie sali sprzedaży poprzez nawiew powierza z centrali wentylacyjnej usytuowanej w piwnicy. Budynek przyłączony do sieci ciepłowniczej poprzez instalację centralnego ogrzewania (obecnie instalacja nieczynna – grzejniki częściowo zdemontowane).
 3. Na poziomie piwnic zlokalizowane są pomieszczenia magazynowe i techniczne. Połączenie między salą sprzedaży i piwnicą zostało zamurowane. Obecnie wejście do piwnicy znajduje się od zewnątrz. W piwnicach zlokalizowane są urządzenia obsługujące pomieszczenia na parterze (2 agregaty chłodnicze oraz centrala wentylacyjna z nagrzewnicą). Na posadzce piwnic wylewka betonowa. Drzwi stalowe. Część pomieszczeń wyłożona blachą nierdzewną (dawne chłodnie).
 4. Pawilon handlowy posadowiony jest na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie numerem 3586/55 (obręb 0008 Mysłowice Las). Działka gruntu o nieregularnym kształcie. Teren płaski.
Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie, że oferent dostarczy w terminie 7 dni od daty licytacji zgłoszenie działalności gospodarczej.
 2. Numery NIP, REGON.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane.
 6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 21.02.2019r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

Druki „Wniosek o najem lokalu użytkowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego” oraz „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokal_do_wynajęcia.pdf Lokal_do_wynajęcia.pdf 232.31KB Lokal_do_wynajęcia.pdf pobierz
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.pdf 101.28KB Oświadczenie.pdf pobierz
Parking_droga dojazdowa (załącznik graficzny).jpg Parking_droga dojazdowa (załącznik graficzny).jpg 396.72KB Parking_droga dojazdowa (załącznik graficzny).jpg pobierz
Przedmiot najmu (załącznik graficzny).jpg Przedmiot najmu (załącznik graficzny).jpg 396.81KB Przedmiot najmu (załącznik graficzny).jpg pobierz
WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf 215.2KB WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf pobierz

           

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ………………………….”

w terminie od 07.02.2019r - 21.02.2019r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1300.

Lokal użytkowy można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 21.02.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Staszic pod numerem telefonu: 32/ 251-92-58.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  57 lub 698 641 906.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowego lokalu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Dodatkowe zastrzeżenia:
 1. Wynagrodzenie za używanie terenu przyległego do pawilonu handlowego, oznaczonego w załączniku graficznym zawarte jest w czynszu za pawilon handlowy.
 2. Najemca w zakresie wynikającym z prowadzonej działalności gospodarczej będzie uprawniony do wykorzystywania, dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, parkingu i drogi dojazdowej wchodzącej w skład nieruchomości, na której posadowiony jest pawilon handlowy (zgodnie z załącznikiem graficznym). Wynagrodzenie za korzystanie z drogi dojazdowej oraz parkingu zawarte jest w czynszu za najem pawilonu handlowego stanowiącego przedmiot najmu. Powyższe uprawnienie nie wyłącza prawa
  do korzystania z drogi dojazdowej oraz parkingu przez innych użytkowników nieruchomości.
 3. Umowa najmu zawarta zostanie na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy najmu na czas oznaczony jest dopuszczalne, na podstawie wcześniejszej decyzji Zarządu, jeśli Oferent zwróci się z takim wnioskiem i nie będzie to stało w sprzeczności z interesem Wynajmującego.

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. informuje, że na 1 i 2 kwartał 2019r. zaplanowano remont dachu oraz instalacji wodnej (odcinek do pierwszego zaworu za wodomierzem). Wykonanie wszelkich innych prac remontowych i adaptacyjnych obciąża Najemcę bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części
 lub w całości bez podania przyczyny.