ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 09 kwietnia 2018 do 07 maja 2018

Konkurs na najem od 09 kwietnia 2018 do 07 maja 2018

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁOSZENIE
Konkurs na najem lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych
Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

  1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
  2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
  3. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
  4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
  6. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  7. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 07.05.2018r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności” oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokale_do_najmu.pdf Lokale_do_najmu.pdf 424.15KB Lokale_do_najmu.pdf pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf 179.21KB Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf pobierz
Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf 336.26KB Upoważnienie-do-sprawdzenia-inf.-gosp.-o-konsumencie.pdf pobierz
wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf 155.08KB wniosek o wynajem mieszkania zasób ŚDSM.pdf pobierz
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do 07 maja 2018r. (poniedziałek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.

 

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 09.04.2018r. do dnia 07.05.2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach (tel. 32/318-29-00)

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16  wew.  56, 57  lub  +48 698 641 906.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej na I piętrze.

 

Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% PCC.

 

Warunki umowy najmu:

1. Umowa najmu zostanie zawarta na okres nie dłuższy niż 10 lat.

2. W przypadku, gdy Najemca zamierza zawrzeć z Wynajmującym nową umowę najmu na kolejny okres, Najemca jest zobowiązany powiadomić pisemnie o takim zamiarze Wynajmującego, co najmniej na 60 dni przed upływem okresu najmu.

3. W przypadku braku powiadomienia Wynajmującego, Strony zgodnie przyjmują, iż Wynajmujący nie zamierza zawrzeć nowej umowy najmu.

4. Wynajmujący może odmówić zawarcia nowej umowy najmu gdy Najemca:

a) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców,

b) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

c) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

d) wynajął, podnajął albo oddał lokal lub jego część do bezpłatnego używania bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego,

e) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku

5. Wynajmujący lokal może wypowiedzieć stosunek najmu :

a) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkania Najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

b) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.