ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 30 marca 2018 do 07 maja 2018

Konkurs na najem od 30 marca 2018 do 07 maja 2018

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
konkurs na najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przeznaczonych do połączenia

 

Zasady najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przebudowy:
 1. Lokale mieszkalne wymienione w treści niniejszego ogłoszenia o konkursie na najem są przeznaczone do połączenia w drodze przebudowy.
 2. Przebudowie podlegają lokale mieszkalne stanowiące „pakiet” tj. 2 lokale wymienione w poniższej tabeli, które łącznie stanowią przedmiot licytacji.
 3. Wynajmujący zawrze z Oferentem, który w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego uzyskał prawo najmu umowę najmu obu lokali mieszkalnych stanowiących „pakiet”.
 4. Zwycięzca konkursu po objęciu lokali mieszkalnych zobowiązany będzie do podjęcia działań mających na celu ich połączenie (przebudowę).
 5. Najemca jest zobowiązany do dokonania przebudowy wylicytowanych lokali, w ciągu 9 miesięcy od dnia ich objęcia (przekazania za protokołem zdawczo – odbiorczym).
 6. Lokale mieszkalne objęte procedurą konkursową (stanowiące pakiet) będą oddawane w najem w zamian za nabycie przez Najemcę w drodze przelewu (cesji) przysługujących Spółce wierzytelności z tytułu korzystania przez dłużników z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń o innym przeznaczeniu oraz dzierżawy gruntów.
 7. Nabycie wierzytelności odbywa się na podstawie umowy przelewu wierzytelności (cesji).
 8. Umowy najmu lokali przeznaczonych do połączenia zawiera się według wzoru określonego przez Zarząd Spółki.
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Wzór_umowy najmu.pdf Wzór_umowy najmu.pdf 2.93MB Wzór_umowy najmu.pdf pobierz
Zasady prowadzenia przebudowy lokali:
 1. Oferent, który w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, uzyskał prawo najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do połączenia (przebudowy), jest zobowiązany do uzgodnienia z administratorem budynku (ADM Mysłowice) zakresu i harmonogramu prac związanych z planowaną przebudową.
 2. Najemca zobowiązany jest uzyskać wszelkie projekty, uzgodnienia, zgody administracyjne, w tym pozwolenie na budowę, związane z połączeniem lokali mieszkalnych (przebudową) na własny koszt i ryzyko.
 3. Najemca lokali, przeznaczonych do połączenia jest również zobowiązany do przedłożenia administratorowi budynku egzemplarza projektu budowlanego, o którym mowa w art. 33 ustawy Prawo Budowlane.
 4. Warunkiem złożenia przez Najemcę wniosku o pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
 5. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić roboty budowlane związane z połączeniem lokali mieszkalnych (przebudową)
  we własnym zakresie i na własny koszt.  Ponadto, Najemca zobowiązany jest oświadczyć, że nie będzie wnosił do ŚDSM o zwrot poniesionych nakładów, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 6. Po zakończeniu prac związanych z połączeniem lokali (przebudową) Wynajmujący dokona protokolarnego odbioru wszelkich robót budowlanych prowadzonych przez Najemcę.
 7. W dniu protokolarnego odbioru robót związanych z połączeniem lokali przez Wynajmującego, Wynajmujący dokona inwentaryzacji powierzchni użytkowej lokalu powstałego w wyniku połączenia.
 8. Powierzchnia określona w inwentaryzacji będzie podstawą obliczenia kwoty czynszu za lokal powstały w wyniku przebudowy.
Kontynuacja najmu po połączeniu lokali:
 1. Z dniem protokolarnego odbioru wszelkich prac związanych z połączeniem lokali oraz wykonaniu inwentaryzacji, Wynajmujący sporządzi aneks do umowy najmu.
 2. Aneks, o którym mowa powyżej określi w szczególności powierzchnię oraz oznaczenie lokalu powstałego w wyniku przebudowy.
 3. Dokonanie w umowie najmu zmian innych niż określone w punktach 1 i 2 może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu I – w którym Oferenci składają wnioski o najem lokali do przebudowy oraz etapu II – licytacji ustnej.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionego wniosku wraz z oświadczeniem w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Oświadczenie Oferenta, że po objęciu lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot wniosku dokona ich połączenia (przebudowy).
 2. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace budowlane związane z przebudową lokali stanowiących przedmiot wniosku wykona, po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Wynajmującego, we własnym zakresie i na własny koszt oraz,
  że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.
 3. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie projekty, uzgodnienia, zgody administracyjne, w tym pozwolenie na budowę.
 4. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu, na wezwanie Spółki, dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu, która zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym lokali stanowiących przedmiot wniosku i nie wnoszę do niego uwag i zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznałem się z warunkami umowy najmu ustalonymi przez Zarząd Spółki.
 8. Oświadczenie Oferenta, że akceptuje stawkę czynszu za 1m2 podaną w ogłoszeniu o konkursie na najem.
 9. Oświadczenie Oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że wylicytowana kwota wierzytelności nie podlega zwrotowi.
 10. Oświadczenie Oferenta, że po zakończeniu przebudowy lokali stanowiących przedmiot wniosku niezwłocznie rozwiążę stosunek prawny obecnie najmowanego przez siebie lokalu mieszkalnego.
 11. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury, bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
 12. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 13. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 14. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz określonymi w ogłoszeniu zasadami użytkowania i prowadzenia przebudowy lokali stanowiących przedmiot wniosku i w pełni je akceptuje.
 15. Pełnomocnictwo jeśli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 16. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert
  przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

W tytule przelewu należy wskazać numery lokali mieszkalnych przeznaczonych do połączenia w ramach pakietu.

 

Druki: „Wniosek o wynajem lokali mieszkalnych przeznaczonych do połączenia”, „Oświadczenie” oraz „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej poniżej.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokale_do_najmu.pdf Lokale_do_najmu.pdf 340.97KB Lokale_do_najmu.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 398.7KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
WNIOSEK_lokale mieszklane.pdf WNIOSEK_lokale mieszklane.pdf 227.85KB WNIOSEK_lokale mieszklane.pdf pobierz
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO POŁĄCZENIA” (imię i nazwisko, adres lokali przeznaczonych do połączenia oraz numer „pakietu”)

w terminie do 07 maja 2018r. (poniedziałek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.

 

Lokale mieszkalne przeznaczone do połączenia można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 30.03.2018r. do dnia 07.05.2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice pod numerem telefonu 32/318-29-00.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16  wew.  56, 57  lub  +48 698 641 906.

 

Termin i miejsce licytacji:
 1. Komisja dokonuje otwarcia ofert, oraz ich kwalifikacji, dopuszczając do licytacji oferty spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu i nie są dopuszczane do licytacji.
 3. O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani
  do II etapu konkursu.
 4. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań przeznaczonych do połączenia, odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204
  w Katowicach
 5. Licytację prowadzi się według następujących zasad:
 6. Licytacji podlega „pakiet” mieszkań.
 7. Kwoty wywoławcze do licytacji oraz wysokość postąpień zostały określone w załączonej tabeli.
 8. Uczestnicy licytacji oferują na wezwanie prowadzącego licytację kolejne wyższe kwoty, zwiększone co najmniej
  o wysokość postąpienia.
 9. Licytację wygrywa ten z Oferentów, który zaoferuje najwyższą kwotę przejęcia prawa do wierzytelności.
 10. Jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta na lokale przeznaczone do przebudowy, to taka oferta zostanie przyjęta,
  pod warunkiem, że uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności Najemca jest zobowiązany do uiszczenia
  1% PCC.
Zawarcie umowy najmu:
 1. Umowa najmu zostanie zawarta z Oferentem, który w wyniku przeprowadzonego postępowania uzyskał prawo najmu lokali mieszkalnych stanowiących „pakiet”.
 2. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych oraz wpłata wylicytowanej wierzytelności w terminie wskazanym przez Spółkę.
 3. Wpłata wierzytelności następuje na podstawie zawartej umowy o przelew wierzytelności.
 4. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest również wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.
 5. W przypadku nie uregulowania wylicytowanej kwoty w terminie wskazanym przez Spółkę, bądź rezygnacji z przydziału mieszkań przeznaczonych do przebudowy z jakiejkolwiek przyczyny lub braku wpłaty kaucji zabezpieczającej na wezwanie Spółki wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółki.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z  o.o. zastrzega, że wszystkie przedmioty stanowiące części składowe lokalu (np. drzwi wejściowe, sanitariaty, itp.) stanowią własność Wynajmującego.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części  lub w całości bez podania przyczyny.