ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Pozostałe / KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W TERMINIE 31.08.2021 - 14.09.2021

KONKURS NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W TERMINIE 31.08.2021 - 14.09.2021

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 125 030 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Konkurs na najem pomieszczenia gospodarczego za licytacją minimalnej stawki czynszu
Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Ubiegający się o najem proszeni są o złożenie ofert zawierających następujące dane:

a) Adres zamieszkania Oferenta, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie adres firmy).

b) Numer dowodu osobistego, numer PESEL (ewentualnie NIP, REGON, KRS).

c) Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w pomieszczeniu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu.

d) Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

e) Oświadczenie, że podane w ofercie dane są prawdziwe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

f) Adres pomieszczenia przeznaczonego do wynajęcia.

g) Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.

h) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.

i) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym / technicznym przedmiotu najmu i nie wnosi do niego uwag ani zastrzeżeń.

j) Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości
3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.

k) Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 14.09.2021r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

2. Wadium wniesione przez Oferenta, który wygrał licytację, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej umowę najmu.

3. Kwoty wadium pozostałych Oferentów zostaną im zwrócone na rachunek bankowy, z którego wadium zostało opłacone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników postępowania przez Zarząd Spółki w formie uchwały.

4. Wadium Oferenta wygrywającego postępowanie przepada na rzecz Spółki w przypadku, gdy w terminie wyznaczonym przez Spółkę uchyla się on od zawarcia umowy.

5. Wadium zwracane jest w kwocie nominalnej, bez odsetek.

6. Jeżeli zgłoszona zostanie tylko jedna ważna oferta, to taka oferta zostanie przyjęta, pod warunkiem, że uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Pomieszczenie do wynajęcia.pdf Pomieszczenie do wynajęcia.pdf 215.85KB Pomieszczenie do wynajęcia.pdf pobierz
RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf 101.56KB RODO_konkursy pomieszczenia gospodarcze.pdf pobierz
WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf 169.66KB WNIOSEK_pomieszczenia niepełnowartościowe.pdf pobierz

Druki „Wniosek o najem pomieszczenia niepełnowartościowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem pomieszczenia niepełnowartościowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „KONKURS OFERT NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY UL. ………………………….”

w terminie od 31.08.2021r - 14.09.2021r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1300.

Pomieszczenie można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 14.09.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Staszic, pod numerem telefonu: 32/251-92-58. 

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  127 lub 698 641 906

 

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach.

 

Zawarcie umowy najmu nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części
 lub w całości bez podania przyczyny.