ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Lokale użytkowe / Konkurs na najem lokali użytkowych w terminie od 10.11.2021 - 26.11.2021

Konkurs na najem lokali użytkowych w terminie od 10.11.2021 - 26.11.2021

Śląsko - Dąbrowska   Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600,00  zł
NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Konkurs na najem lokali użytkowych
Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Numer KRS lub wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub innego stosownego rejestru lub oświadczenie, że oferent dostarczy w terminie 7 dni od daty licytacji zgłoszenie działalności gospodarczej.
 2. Numery NIP, REGON.
 3. Oświadczenie Oferenta, że wszelkie prace adaptacyjne i remontowe w lokalu objętym w najem wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, zarówno w trakcie najmu jak i po jego zakończeniu,
 4. Oświadczenie Oferenta, że uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie zezwolenia, koncesje lub decyzje dotyczące prowadzonej przez Oferenta działalności gospodarczej,
 5. Oświadczenie Oferenta, że w przypadku planowanej zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego Oferent / Najemca wypełni obowiązki wynikające z art. 71 ustawy Prawo Budowlane,
 6. Oświadczenie Oferenta, że przed zawarciem umowy najmu dokona wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu (brutto), która nie będzie podlegać rewaloryzacji i zostanie zwrócona po zakończeniu najmu.
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Oświadczenie, że składający ofertę lub jego mocodawca zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie określającym procedurę przeprowadzania postępowań dla wybór najemców lokali użytkowych, pomieszczeń niepełnowartościowych i garaży" i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 9. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami umowy najmu określonymi przez Zarząd Spółki.
 10. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent ustanowił pełnomocnika.
 11. Dowód wpłaty wadium, które zostanie wpłacone w terminie do dnia 26.11.2021r. przelewem bankowym na konto: PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Lokale do wynajęcia.pdf Lokale do wynajęcia.pdf 302.6KB Lokale do wynajęcia.pdf pobierz
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.pdf 101.28KB Oświadczenie.pdf pobierz
WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf 215.2KB WNIOSEK_lokale użytkowe.pdf pobierz

Druki „Wniosek o najem lokalu użytkowego” i „Oświadczenie do wniosku o najem lokalu użytkowego”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz Standardowe warunki umowy lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz pomieszczeń niepełnowartościowych dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej Spółki pod adresem  www.sdsm.pl.

                

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. ………………………….” w terminie od 10.11.2021r - 26.11.2021r. w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1300.

 

Lokale użytkowe można oglądać w dni robocze w terminie do dnia 26.11.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych administracjach wskazanych w załączonej tabeli. 

 

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu: 32/ 781-66-16 wew.  127 lub 698 641 906

 

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu Konkursu. Licytacja stawki czynszu, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach.

 

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi po uzyskaniu wymaganych zgód organów korporacyjnych Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wydanie  przedmiotu najmu nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy najmu.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa  Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków konkursu, zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także odstąpienia od przeprowadzenia konkursu w części
 lub w całości bez podania przyczyny.