ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Mieszkania do wynajęcia / Konkurs na najem od 09 maja 2022 do 24 maja 2022

Konkurs na najem od 09 maja 2022 do 24 maja 2022

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf 179.21KB Oferta na wykup wierzytelności do wniosku o najem mieszkania.pdf pobierz
OGŁOSZENIE 9.05-24.05.22.pdf OGŁOSZENIE 9.05-24.05.22.pdf 507.3KB OGŁOSZENIE 9.05-24.05.22.pdf pobierz
Oświadczenia.pdf Oświadczenia.pdf 147.52KB Oświadczenia.pdf pobierz
Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf 145.71KB Upoważnienie do sprawdzenia inf. gosp. o konsumencie.pdf pobierz
Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności.pdf Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności.pdf 124.37KB Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności.pdf pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf 154.6KB Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf pobierz

 

 

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o.

z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice,   kapitał zakładowy: 121 166 600,00 zł

NIP 634-12-60-857,  Regon 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁOSZENIE

Konkurs na najem lokali mieszkalnych w zarządzanych zasobach mieszkaniowych

Lista lokali mieszkalnych znajdujących się w konkursie:

1. ul. Pileckiego 16/5, Świętochłowice https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2997/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Swietochlowice-Pileckiego-165-36.75.html

2. ul. Obrońcow Westerplatte 2/10, Sosnowiec https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2998/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Sosnowiec-Obroncow-Westerplatte-210-46.64.html

3. ul. Klubowa 1/3, Sosnowiec https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2999/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Sosnowiec-Klubowa-13-99.96.html

4. ul. Obrońcow Warszawy 10/13, Sosnowiec https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/3000/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Sosnowiec-Obroncow-Warszawy-1013-33.00.html

5. ul. Pilotów 1/10, Sosnowiec https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2918/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Sosnowiec-Pilotow-110-45.30.html

6. ul. Saperów 4a/12, Sosnowiec https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2920/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Sosnowiec-Saperow-4a12-51.67.html

7. ul. Bocheńskiego 44/12, Katowice https://www.sdsm.pl/main/sprzedaz_i_wynajem/2934/Mieszkanie-Oferta-wynajmu-Katowice-Bochenskiego-4412-42.25.html


Warunki uczestnictwa w konkursie:

Złożenie wypełnionego wniosku wraz z ofertą* w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym, zawierającego:

 1. Zaświadczenie: o zatrudnieniu i wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy brutto, zawierające informację na jaki okres zawarta jest umowa o pracę lub odcinek renty, albo emerytury,
  bądź - w przypadku braku stałego dochodu Oferenta - oświadczenie (z notarialnym poświadczeniem podpisu) osób, które będą ponosiły w imieniu Oferenta koszty opłat czynszowych.
 2. Zaświadczenie (potwierdzone przez administratora lokalu) dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania Oferenta wraz z informacją kto posiada tytuł prawny do lokalu, o zadłużeniu w opłacie czynszowej oraz, czy lokal jest objęty wyrokiem eksmisyjnym.
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
 5. Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
 6. Oświadczenie Oferenta, że remont lokalu wykona we własnym zakresie i na własny koszt oraz, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 7. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu ujętymi w "Regulaminie wynajmu wolnych lokali mieszkalnych i przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o. o." oraz „Regulaminie przenoszenia praw do wierzytelności w Śląsko-Dąbrowskiej Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 8. Wpłata wadium w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu oraz dostarczenie dowodu wpłaty wadium
  do chwili otwarcia ofert
  przelewem bankowym na konto PKO BP O/Katowice numer:  26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

UWAGA: W przypadku ubiegania się o najem przez małżonków, oboje wypełniają i składają oświadczenia i druki, o których  mowa powyżej w pkt. 3, 4, 5.

 

*Druki: „Wniosek o wynajem mieszkania za wykup wierzytelności” , „Oferta na wykup wierzytelności”, „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”, „Upoważnienie do sprawdzenia informacji gospodarczych o konsumencie” , „Oświadczenie dotyczące stanu cywilnego Oferenta oraz oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.” dostępne są w poszczególnych Administracjach Spółki oraz do pobrania na stronie internetowej powyżej (www.sdsm.pl).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wnioskiem należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH” (imię i nazwisko oraz adres lokalu którego dotyczy oferta)

w terminie do dnia 24 maja 2022r. (wtorek) w sekretariacie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach do godziny 1400.

Informacji merytorycznych w przedmiocie ogłoszonego konkursu udziela również Dział Gospodarowania Nieruchomościami w Spółce pod numerem telefonu:
32/ 781-66-16  wew.  120, 123  lub  +48 728 350 017.

OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Lokale mieszkalne można oglądać w dni robocze w terminie od dnia 09.05.2022r. do dnia 24.05.2022r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracjach wskazanych w tabeli powyżej. Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Informacji na temat stanu technicznego lokali udziela dana Administracja.

Termin i miejsce licytacji:

O terminie licytacji zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną Oferenci, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Licytacja kwoty wierzytelności mieszkań na najem, odbędzie się w wyznaczonym przez Komisję terminie w siedzibie Spółki przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach w sali konferencyjnej.
Informujemy, że od wylicytowanej kwoty cesji wierzytelności najemca jest zobowiązany do uiszczenia 1% podatku od czynności cywilno-prawnych.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z  o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia
od przeprowadzenia konkursu w części lub w całości bez podania przyczyny.