ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / Lokal użytkowy przy Al. Korfantego 115 w Katowicach

Lokal użytkowy przy Al. Korfantego 115 w Katowicach

                                                                                                         

Katowice, 14.05.2021r.     

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej położonej w Katowicach
przy Al. W. Korfantego 115.

 

 

Cena wywoławcza:    130 000 zł netto             

Wadium:   13 000,00 zł,       

Minimalne postąpienie: 1 300,00 zł,                                                        

Podatek Vat – ZW

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
rzut lokalu.jpg rzut lokalu.jpg 829.71KB rzut lokalu.jpg pobierz

Opis lokalu:

Lokal użytkowy położony w budynku wspólnoty mieszkaniowej Al. W. Korfantego 115 w Katowicach, znajduje się na parterze, wejście odbywa się przez klatkę schodową. Lokal składa się z jednego pomieszczenia usługowego oraz przedpokoju i pomieszczenia sanitarnego – wc,
o łącznej powierzchni 31,17 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod – kan, centralnego ogrzewania. Instalacja wykonana z rur stalowych i wyposażona w grzejniki żeliwne (tylko w pomieszczeniu biurowym).

Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 0,0025.

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek mieszkalny jest obiektem wielorodzinnym, wolnostojącym, jednoklatkowym. W budynku wyodrębniono 12 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. Przedmiotowy budynek jest obiektem III kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym z nieużytkowanym poddaszem.

Termin i miejsce przetargu:

16 czerwca 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Administracja Kleofas ul. Gliwicka 204,
40 – 860 Katowice, tel: (32) 781-66-14 oraz w Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w terminie od dnia 19 maja 2021r. do dnia 15 czerwca 2021r.,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Administracja Kleofas.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 11 czerwca 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane ze sprzedażą lokalu ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych
i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.