ŚDSM / Ogłoszenia aukcyjne / Lokale użytkowe / NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM USŁUGOWYM PRZY UL ZAŁĘSKIEJ - LICYTACJA USTNA W DNIU 12.01.2022

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM USŁUGOWYM PRZY UL ZAŁĘSKIEJ - LICYTACJA USTNA W DNIU 12.01.2022

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:  KRS 0000077664
OGŁASZA

 

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni użytkowej 126,15 m2 , oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 5/3 i 17/13, km.16, obręb Ligota, o łącznej powierzchni 182 m2,  położonej w Katowicach, w rejonie ul. Załęskiej, wpisanej
do księgi wieczystej nr KA1K/00032583/5,

 

Cena wywoławcza:        220 000,00 zł netto         Wadium:   22 000,00 zł,       Minimalne postąpienie:         2 500,00 zł,        Podatek Vat – ZW

 

Opis nieruchomości:

Działki nr 5/3 i 17/13 km.16, obręb Ligota, o łącznej powierzchni 182 m2 położone są przy ul. Załęskiej w Katowicach. Na przedmiotowych działkach posadowiony jest budynek handlowo – usługowy. W/w nieruchomość zabudowana stanowi własność  Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Opis budynku:

Na przedmiotowych działkach posadowiony jest budynek dwukondygnacyjny (parter i 1 piętro), o powierzchni użytkowej 126,15 m2.  Obiekt został wybudowany w 1985r. w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, ze stropem żelbetowym, kryty papą. Budynek stanowi pustostan od 2009r. Ostatnio użytkowany był jako apteka. W budynku znajdują się instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna i c.o. Brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, Po stronie nabywcy konieczne będzie wykonanie własnego źródła ogrzewania.

Dostęp do drogi:

Dojazd do opisywanej nieruchomości odbywa się drogą dojazdową wewnątrz terenów mieszkaniowych. W dziale I – SP księgi wieczystej została ujawniona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu dla w/w nieruchomości.

Uwarunkowania planistyczne:

Opisywana nieruchomość znajduje się na terenie objętym uchwałą nr XXXIX/888/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach, zgodnie z którą przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:

MW/ZP – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zielenią urządzoną.

Ekspozycja ogłoszenia aukcyjnego zostanie opublikowana w dniach od 17.11.2021r. do dnia 07.01.2022r.

 

Termin i miejsce aukcji:

12 stycznia 2022 roku o godzinie 09:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

 

Informacji odnośnie przedmiotu aukcji udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 698-641-906. Dominik Czerny.

 

Warunki przystąpienia do aukcji:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 07 stycznia 2022 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Regulaminu Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na aukcję, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Aukcja jest ważna bez względu na liczbę jej uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik aukcji zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do aukcji, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w aukcji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winny posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

 

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostaną wskazane przez Spółkę.

 

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków aukcji, zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jej unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl