Ogródki do wynajęcia tel. 781 66 16     |     Oferty pracy     |     Noclegi Kołobrzeg atrakcyjna cena
ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / PRZETARG 8 lipca 2020 roku

PRZETARG 8 lipca 2020 roku

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA W DNIU 8 LIPCA 2020 ROKU

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a/13

-  cena wywoławcza:   106 000 zł,                     wadium:  10 600  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  37,90 m² ( 1 pokój, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 1,40 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, ciepła  woda użytkowa                 

   z sieci miejskiej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0080

Dzielnica: Bończyka                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 2

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. TRAUGUTTA 1/11

-  cena wywoławcza:   83 000 zł,                       wadium:  8 300 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  33,20 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,00 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa

   z piecyka gazowego

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0067

Dzielnica: Wesoła                                 Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 3

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. TRAUGUTTA 3/20

-  cena wywoławcza:   83 000 zł,                       wadium:  8 300 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  32,80 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 5,70 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa

   z piecyka gazowego

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0074

Dzielnica: Wesoła                                 Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 2

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Chorzowie przy ul. J. K. CHODKIEWICZA 8/9

-  cena wywoławcza:   58 000 zł,                       wadium:  5 800 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  29,80 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 4,50 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0098

Dzielnica: Chorzów Batory                    Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 2

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. LEŚNEGO POTOKU 22/12

-  cena wywoławcza:   79 000 zł,                       wadium:  7 900 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  42,63 m² ( 1 pokój, kuchnia stan zgodny z inwentaryzacją – aktualnie jeden pokój podzielono na 2, a z części kuchni wydzielono przedpokój i łazienkę z wc)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0317

Dzielnica: Janów Miejski                       Ilość kondygnacji nadziemnych: 3                       Piętro: 2

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. LEŚNEGO POTOKU 26/12

-  cena wywoławcza:   74 000 zł,                       wadium:  7 400  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  39,67 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,295

Dzielnica: Janów Miejski                       Ilość kondygnacji nadziemnych: 3                       Piętro: 2

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 15.06.2020 do 06.07.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1     Administracja  MYSŁOWICE  ul. Świerczyny 7 Mysłowice                        tel. 32/ 318 29 00 w. 659

Nr  2,3 Administracja WESOŁA          ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice            tel. 32/ 222 13 52  w. 606

Nr  4     Administracja KLEOFAS  ul. Gliwicka 204 Katowice                                tel. 32/ 781 66 15 w. 173

Nr  5,6  Administracja  WIECZOREK  ul. Krawczyka 3 Katowice                          tel. 32/ 353 30 88 w. 800

UWAGA !

Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji.

Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.

 

Termin i miejsce przetargu:

8 lipca 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 15-20 minut tj.:

godzina 9:00    – lokal z pozycji nr 1

godzina 9:20    – lokal z pozycji nr 2

godzina 9:40    – lokal z pozycji nr 3

godzina 10:00 – lokal z pozycji nr 4

godzina 10:20  - lokal z pozycji nr 5

godzina 10:40  - lokal z pozycji nr 6

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 6 lipca 2020 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:  PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych przez oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię  i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

5. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 6. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).  

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.