ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / PRZETARG KOMERCYJNY 10 LISTOPADA 2020 ROKU

PRZETARG KOMERCYJNY 10 LISTOPADA 2020 ROKU

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice,

kapitał zakładowy 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 

1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. BUKOWEJ 2/13a

-  cena wywoławcza:   120 000 zł,                     wadium:  12 000 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  30,82 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 5,00 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0072

Dzielnica: Dąb                                      Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 1

 

2. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9/4

-  cena wywoławcza:   120 000 zł,                     wadium:  12 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  41,24 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 5,40 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0124

Dzielnica: Załęże                                   Ilość kondygnacji nadziemnych: 3                       Piętro: parter

 

3. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9/8

-  cena wywoławcza:   100 000 zł,                     wadium:  10 000 zł,                  postąpienie:   2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  41,80 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 10,60 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0140

Dzielnica: Załęże                                   Ilość kondygnacji nadziemnych: 3                      Piętro: 1

 

4. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. KŚCIUCZYKA 4/2

-  cena wywoławcza:  145 000 zł,                      wadium:  14 500  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  37,60 m² ( 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z wc, przedpokój)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 5,60 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

-  udział w nieruchomości wspólnej:  432/3714

Dzielnica: Kostuchna                            Ilość kondygnacji nadziemnych: 2                     Piętro: parter

 

5. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ZAMKOWEJ 36b/8

-  cena wywoławcza:   100 000 zł,                     wadium:  10 000 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  27,86 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0016

Dzielnica: Janów Miejski                       Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 2

 

6. Lokal mieszkalny położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10/4

-  cena wywoławcza:   90 500 zł,                       wadium:   9 500 zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu: 94,92 m² ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, 2 pomieszczenia gospodarcze)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 3,17 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0258

Dzielnica: Śródmieście                          Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: parter

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 21.10.2020 do 09.11.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1 - 3      Administracja  KLEOFAS  ul. Gliwicka 204 Katowice               tel. 32/ 781 66 14  wew. 170

Nr 4           Administracja  MURCKI  ul. Kściuczyka 3b Katowice              tel. 32/ 209 40 04  wew. 504

Nr 5           Administracja  WIECZOREK  ul. Krawczyka 3 Katowice          tel. 32/ 353 30 88  wew. 800

Nr 6           Administracja  MYSŁOWICE  ul. Świerczyny 7 Mysłowice      tel. 32/ 318 29 00 wew. 659

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.

 

Termin i miejsce przetargu:

10 listopada 2020 roku (wtorek) od godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.:

godzina 9:00    – lokal z pozycji nr 1

godzina 9:10    – lokal z pozycji nr 2

godzina 9:20    – lokal z pozycji nr 3

godzina 9:30    – lokal z pozycji nr 4

godzina 9:40    - lokal z pozycji nr 5

godzina 9:50    -  lokal z pozycji nr 6

Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i własnego długopisu oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 6 listopada 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-  Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

-  Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

-  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-  Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

-  Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, taksa, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.