ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / PRZETARG KOMERCYJNY 30 WRZESNIA 2020 ROKU

PRZETARG KOMERCYJNY 30 WRZESNIA 2020 ROKU

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice,

kapitał zakładowy 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. NORMY 6/10

-  cena wywoławcza:   110 000 zł,                     wadium:  11 000 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  35,10 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 4,47 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0391

Dzielnica: Bogucice                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 3                       Piętro: 1

 

2. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. MARKIEFKI 45/6

-  cena wywoławcza:   110 000 zł,                     wadium:  11 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  41,23 m² ( 2 pokoje, kuchnia - z części kuchni została wydzielona łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 7,15 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,014

Dzielnica: Bogucice                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 2

 

3. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. MARKIEFKI 45/9

-  cena wywoławcza:   105 000 zł,                     wadium:  10 500 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  40,30 m² ( 1 pokój, kuchnia - z części kuchni została wydzielona łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 7,22 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,014

Dzielnica: Bogucice                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                        Piętro: 3

 

4. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. NAD POTOKIEM 1/11

-  cena wywoławcza:   90 000 zł,                       wadium:  9 000  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  26,81 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,43 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan.

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0236

Dzielnica: Zawodzie                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                        Piętro: 3

 

5. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. NAD POTOKIEM 2/1

-  cena wywoławcza:   110 000 zł,                     wadium:  11 000 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  39,58 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0318

Dzielnica: Zawodzie                  Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: parter

 

6. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. NAD POTOKIEM 2/6

-  cena wywoławcza:   140 000 zł,                     wadium:  14 000 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  46,78 m² ( 2 pokoje, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 4,26 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0410

Dzielnica: Zawodzie                  Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 1

 

7. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. SZARYCH SZEREGÓW 38/1

-  cena wywoławcza:   240 000 zł,                     wadium:  24 000  zł,                 postąpienie:  3 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  68,30 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 3,60 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  719/2913

Dzielnica: Kostuchna                 Ilość kondygnacji nadziemnych: 2                        Piętro: parter

 

8. Lokal mieszkalny położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 8/5

-  cena wywoławcza:   60 000 zł,                       wadium:  6 000 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  29,60 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 4,30 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0107

Dzielnica: Batory                       Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 1

 

9. Lokal mieszkalny położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 12/14

-  cena wywoławcza:   70 000 zł,                       wadium:  7 000 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  33,40 m² ( 1 pokój, kuchnia)

-  powierzchnia przynależna: piwnica i wc o łącznej powierzchni 4,40 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0119

Dzielnica: Batory           Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                       Piętro: 2

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

Oględziny lokali mieszkalnych:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 08.09.2020 do 29.09.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1 - 6      Administracja  KATOWICE  ul. Brzozowa 13a Katowice          tel. 32/ 353 20 80  wew. 300

Nr 7           Administracja  MURCKI  ul. Kściuczyka 3b Katowice               tel. 32/ 209 40 04  wew. 504

Nr 8, 9       Administracja  KLEOFAS  ul. Gliwicka 204 Katowice               tel. 32/ 781 66 14  wew. 170

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.

 

Termin i miejsce przetargu:

30 września 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas.

 Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 10 minut tj.:

godzina 9:00     – lokal z pozycji nr 1

godzina 9:10     – lokal z pozycji nr 2

godzina 9:20     – lokal z pozycji nr 3

godzina 9:30     – lokal z pozycji nr 4

godzina 9:40     - lokal z pozycji nr 5

godzina 9:50     - lokal z pozycji nr 6

godzina 10:00   – lokal z pozycji nr 7

godzina 10:10   - lokal z pozycji nr 8

godzina 10:20   - lokal z pozycji nr 9

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 28 września 2020 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-  Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

-  Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

-  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-  Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

-  Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, taksa, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.