ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / PRZETARG NA ZBYCIE DZIALEK PRZY UL KORFANTEGO W KATOWICACH

PRZETARG NA ZBYCIE DZIALEK PRZY UL KORFANTEGO W KATOWICACH

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy Al. W. Korfantego, o numerach geodezyjnych 12, 14
i 16/4, o łącznej powierzchni 12 962 m2  wraz z prawem własności budynków

 

       - KW KA1K/00039614/1               - k. m. 12,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

 

cena wywoławcza:    4 900 500,00 zł,                     wadium:   490 050,00 zł,             postąpienie:  50 000,00 zł,  

opodatkowanie stawką Vat:

  1. Działka nr 12: podatek Vat ZW
  2. Działka nr 14: podatek Vat 23%
  3. Działka nr 16/4:w części zabudowanej stacją TRAFO – podatek Vat 23%,

                                   w części zabudowanej budynkiem garażowym – podatek Vat ZW

                                   w części niezabudowanej – podatek Vat 23%

 

Opis działki nr 12 – powierzchnia 5 360 m2, użytki: dr, RIVb, B, Działka jest częściowo zajęta przez zrzeszone ogródki działkowe (posadowione bezumownie) zajmujące na tej działce ok 3 300 m2. Na działce posadowiony
jest budynek garażowy (zawarta umowa najmu). Działka posiada uwidoczniony na mapach dostęp do drogi publicznej, lecz fizycznie dostęp do drogi nie jest możliwy.

Opis działki nr 14 – powierzchnia 5 900 m2, użytki: RIVb, B, działka nie posiada bezpośredniego dostępu
do drogi publicznej.

Opis działki nr 16/4 – powierzchnia 1 702 m2, użytki: dr, B, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Na działce znajduje się budynek gospodarczy (brak umowy najmu lub dzierżawy)
oraz budynek stacji trafo, w którym znajdują się urządzenia TAURON (zawarta umowa dzierżawy
z TAURON).

W obrębie działki nr 16/4 posadowione są cztery garaże, będące własnością osób prywatnych
i każdy z nich jest posadowiony na odrębnej działce (działki nr 15/1, 16/1, 16/2 i 16/3). Dla działki nr 16/2,
zostało ustanowione prawo drogi koniecznej w postaci przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 16/4 (brak ujawnienia w księdze wieczystej).

 

Dostęp do drogi publicznej dla działek nr 12 i 14 możliwy jest tylko przez działkę nr 16/4 (od strony
ul. Słonecznej).

 

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z 24.09.2017r.) przedmiotowe działki oznaczone są:

 - działka nr 12 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU/ZD, MU – tereny mieszkaniowo – usługowe, ZD – tereny      ogródków działkowych oraz częściowo na terenach oznaczonych symbolem MM – zabudowa mieszana jednorodzinna i wielorodzinna,

 - działka nr 14 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,  MM – zabudowa mieszana jednorodzinna i wielorodzinna

 - działka nr 16/4 znajduje się na terenie oznaczonych symbolem MM – zabudowa mieszana jednorodzinna
i wielorodzinna, oraz KDL i KDZ – tereny komunikacji.

Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci przesyłu: gazowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa.

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

10 maj 2018 roku (czwartek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  12 kwietnia 2018 roku
do 04 maja 2018 roku.
Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 56 lub kom. 698-641-906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 04 maja 2018 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl