ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / PRZETARG NA ZBYCIE DZIALKI PRZY KONDUKTORSKIEJ

PRZETARG NA ZBYCIE DZIALKI PRZY KONDUKTORSKIEJ

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze geodezyjnym 22/33 o powierzchni 1 638,00 m2

położonej w Katowicach przy ulicy KONDUKTORSKIEJ

 

- użytek „B”             - KW KA1K/00039615/8               - k. m. 13,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

 cena wywoławcza:    818 500,00 zł,                   wadium:   81 850,00 zł,             postąpienie:  8 500,00 zł,             opodatkowanie stawką Vat – 23 %

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XVI/314/07 Rady Miasta Katowice z 24.09.2017r.) przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem MU – obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Obszar na którym znajduje się działka nr 22/33 objęty jest uchwałą nr XXX/694/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko – Miasto”.Przez przedmiotową nieruchomość przebiegają sieci przesyłu: gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i wodociągowa

Konsekwencją zawarcia umowy sprzedaży będzie rozpoczęcie ustanowienia na nieruchomości służebność drogi koniecznej polegającej na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, wieczystych użytkowników i posiadaczy działek nr 22/18, 22/19 wpisanych do KW nr KA1K/00114991/7 oraz nr 22/31 wpisanej do KW nr KA1K/001233/2.

Przedmiotowy szlak służebności gruntowej o powierzchni 153 m2 pokrywa się z istniejącą drogą wewnętrzną o szerokościach :

- 4,80 m wjazd od ul. Konduktorskiej,

- 3,20 m dojazd do posesji Al. Korfantego 133,

- 4,00 m dojazd do posesji Al. Korfantego 131a

Mapa określająca szlak służebności drogi koniecznej oraz przebieg sieci przesyłu dostępna jest do wglądu   w siedzibie Spółki – w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami.

 

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest  od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

09 maj 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  09 kwietnia 2018 roku
do 04 maja 2018 roku.
Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 56 lub kom. 698-641-906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 04 maja 2018 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy Katowice o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu i nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania warunkowej umowy sprzedaży w/w nieruchomości. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl