ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / PRZETARG NA ZBYCIE DZIALKI PRZY OCIEPKI 13

PRZETARG NA ZBYCIE DZIALKI PRZY OCIEPKI 13

    

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie nieruchomości obejmującej :

 prawo użytkowania wieczystego działek i prawo odrębnej własności budynków

położonych w Katowicach przy ulicy TEOFILA OCIEPKI 13

 

Przedmiot przetargu obejmuje:

 -  prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 2839/146 o powierzchni 598 m2 

(przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice MN1 – obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej) oraz prawo własności znajdujących się na tej  działce budynków:

budynek mieszkalny o pow. użytkowej 187,30 m2  i inny budynek niemieszkalny pow. użytkowej 17,40 m2,

- prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 2838/146 o powierzchni 40 m2

(przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice  KDL – tern dróg lokalnych),

- KW KA1K/00053289/7          - dzielnica:  Janów-Nikiszowiec

- k. m. 2                                   - obręb 0009 Janów                      

Łączna cena wywoławcza:  330 750 zł                wadium:  33 075 zł                postąpienie:  3 500 zł         opodatkowanie stawką VAT  - ZW (zwolniony)

Opis budynku mieszkalnego: Budynek dwukondygnacyjny ze strychem, częściowo podpiwniczony. Wyposażony w instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna (istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej).  Konstrukcja – tradycyjna murowana. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obecnie budynek nie jest użytkowany, wymaga kapitalnego remontu.

Opis budynku niemieszkalnego: Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, składający się z 4 pomieszczeń gospodarczych. Brak instalacji. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej z ul. T. Ociepki.

Nieruchomość znajduje się w odległości  ok. 2,5 km od węzła na autostradzie A4.

Obszar, na którym zlokalizowane są działki nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium  i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

09 maj 2018r. (środa) o godzinie 10:30  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki  przy  ulicy  Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 12 kwietnia 2018r .do 04 maja 2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wieczorek z siedzibą przy ul. Krawczyka 3 w Katowicach tel.: 32/292-25-35. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: 32 781 66 16 w. 57  lub kom. 698-641-906.

 Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 04 maja 2018r. - decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych oraz uzyskaniu Decyzji Gminy Katowice o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

8.Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny.  Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl.