ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / PRZETARG NA ZBYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH 09.09.2021

PRZETARG NA ZBYCIE LOKALI UŻYTKOWYCH 09.09.2021

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
przetarg ustny w formie licytacji na zbycie w „pakiecie” lokali użytkowych:

 

1. lokal użytkowy nr 1U o powierzchni użytkowej 114,62 m2, posiadający udział w nieruchomości wspólnej – 0,164, położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej usytuowanego w Chorzowie przy ul. Wita Stwosza 10,

 

2. Llokal użytkowy nr 2U o powierzchni użytkowej 85,05 m2, posiadający udział w nieruchomości wspólnej – 0,122, położony w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej usytuowanego w Chorzowie przy ul. Wita Stwosza 10,

 

na niżej wymienionych warunkach:

Łączna cena wywoławcza: 109 000,00 zł netto,

wadium: 10 900,00 zł,

minimalne postąpienie: 1 090,00 zł,

podatek Vat – zw.

 

Opis lokali:

 

Lokal użytkowy nr 1U znajduje się na parterze budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wita Stwosza 10 w Chorzowie. Wejście do lokalu odbywa się bezpośrednio od ul. Wita Stwosza. Lokal składa się z 13 pomieszczeń usługowych, w tym węzła sanitarnego oraz komunikacji o łącznej powierzchni 114,62 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Istnieje możliwość ogrzewania piecami węglowymi. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 0,164.

 

Lokal użytkowy nr 2U jest położony w parterowym budynku usługowym, przylegającym do budynku mieszkalnego przy ul. Wita Stwosza 10 w Chorzowie i składa się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 85,05 m2. Wejście do lokalu odbywa się przez drzwi zewnętrzne od strony podwórza. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (obecnie nieczynną). Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 0,122.

 

Opis budynku mieszkalnego:

 

Przy ul. Wita Stwosza 10 zlokalizowany jest budynek mieszkalny 3-kondygnacyjny, podpiwniczony oraz przylegający parterowy budynek usługowy.

Budynki obejmują 8 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe.

Ekspozycja ogłoszenia przetargowego zostanie opublikowana w dniach od 17.08.2021r. do dnia 09.09.2021r.

Termin i miejsce przetargu:

09 września 2021 roku o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

Informacji odnośnie przedmiotu przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami ul. Gliwicka 204, 40- 860 Katowice, pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją KLeofas ul. Gliwicka 204,tel:32/781-66-14 w  terminie od 18.08.2021r do 08.09.2021r.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 03 września 2021 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej  Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

- Zwrot wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię   i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z  nabyciem nieruchomości ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

 

Osoby przystępujące do licytacji prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób. Prosimy o przestrzeganie  wyznaczonej godziny, gdyż oczekiwanie na licytację w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

 

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

 

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek zofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.