ŚDSM / Aktualności / Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 

RADA NADZORCZA ŚLĄSKO- DĄBROWSKIEJ SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

 ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres: Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 900, w zamkniętych kopertach z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach”. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie zostało skutecznie doręczone na wyżej wymieniony adres do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 900.

 2. Kandydatem na Prezesa Zarządu:
 • 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 • 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. CV oraz list motywacyjny,
  2. oświadczenie o:
   • ukończeniu studiów wyższych,
   • co najmniej 5-letnim stażu pracy, w tym co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym,
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • prowadzonej przez kandydata i osoby bliskie, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, działalności gospodarczej z podaniem formy działalności i jej rodzaju,
   • posiadanych akcjach lub udziałach w spółkach niepublicznych na dzień złożenia oświadczenia,
   • pełnionych ostatnio funkcjach w zarządach, radach nadzorczych i innych organach przedsiębiorstw lub podmiotów gospodarczych,
   • tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi żadne postępowanie karne, karnoskarbowe lub dyscyplinarne,
   • niekaralności kandydata za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu,
   • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   • złożeniu właściwemu Ministrowi oświadczenia lustracyjnego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 w zw. z art. 4 ust. 39 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, w przypadku gdy osoba kandydująca wcześniej składała takie oświadczenie (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
   • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204, jako administratora danych osobowych  zgodnie  z  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach, m.in takich jak: imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy,
  3. oświadczenia kandydata, że:
   • nie pełni funkcji społecznego współpracownika bądź nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
   • nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
   • jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,
  4.  zaświadczenia:
   • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
   • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
  5. oryginały, odpisy lub potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, o których mowa w punkcie 3 lit. b, tiret 1-2,
  6. informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (telefon, e-mail, adres do korespondencji).
 • 4. Kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia dowodu osobistego w trakcie rozmowy kawalifikacyjnej celem potwierdzenia tożsamości.

 • 5. Odpisy dokumentów, o których mowa w punkcie 3 mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia go z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 • 6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 20 lutego 2019 roku o godz. 1200. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się w dniu 25 lutego 2019 roku w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Gliwicka 204, w porządku alfabetycznym wg nazwisk kandydatów.

 • 7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

  1. przedstawienie, w prezentacji trwającej do 15 minut, swojej koncepcji funkcjonowania Spółki i sprawowania stanowiska,
  2. udzielone odpowiedzi na 5 pytań dotyczących zagadnień:
   • wiedzy o zakresie działania Spółki, w tym o zasadach zarządzania nieruchomościami oraz funkcjonowania mieszkalnictwa,
   • znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
   • znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
   • znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
   • znajomości ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
   • doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
   • rachunkowości,
   • oceny projektów inwestycyjnych,
   • finansów przedsiębiorstwa,
   • audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
   • analizy rynku i konkurencji,
   • marketingu,
   • promocji,
   • zasad i przepisów prawa pracy,
   • roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,
   • zbiorowych stosunków pracy,
   • polityki rekrutacyjnej,
   • systemu ocen i motywacji,
   • szkoleń i rozwoju pracowników.
 1. Kandydat może uzyskać, za udzieloną odpowiedź na poszczególne pytanie, ocenę od 0 do 5 punktów, a za prezentację od 0 do 10 punktów.

 2. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

 3. Kandydaci mogą zwrócić się osobiście o udostępnienie informacji o Spółce zdeponowanych w sekretariacie Spółki. Udostępnienie nastąpi za poświadczeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie informacji zawartych w udostępnionych materiałach informacyjnych.

 4. Zgłoszenia złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, natomiast kandydaci, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą brać udziału w rozmowach kwalifikacyjnych.

 5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydata.

 6. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni po zakończeniu postępowania.

Klauzula informacyjna do postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 204.
 2. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych ŚDSM Sp. z o.o. pisząc na adres: iod@sdsm.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udział kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie niemożliwy.
 5. Dane kandydatów będą przetwarzane w czasie trwania postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Odbiorcą danych osobowych kandydatów mogą być uprawnione organy Spółki, Ministerstwo Energii, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencję.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, kandydatom biorącym udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna on, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.