Przetarg 04 stycznia 2019

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

Działając w imieniu i na rzecz KHW S.A.

OGŁASZA

Przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.,
położonych w Katowicach.

 

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Obroki, obejmującego:

              1. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako:

 • działka nr 3/5 o 4 270 m2, obręb Śródmieście–Załęże, km 53, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00054159/4,
 • działki nr 8/3, 8/1 o łącznej pow. 2 782 m2, obręb Śródmieście–Załęże, km 53, zapisane w księdze wieczystej
  nr KA1K/00073194/0,
 • 2. własność działki nr 3/11 o 23 367 m2, obręb Śródmieście–Załęże, km 53, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00139816/8.

 

PRZETARG I – „Nieruchomość – ul. OBROKI”

 

Cena wywoławcza wynosi 3 600 000,00 zł netto

 

(słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) - netto

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji

 

Wadium: 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

Postąpienie: 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

 Nieruchomość 3/11 obciążona umową dzierżawy obowiązującą do 30.09.2021 r. Obszar objęty dzierżawą to 6 832 m2,
a obiekty budowlane wniesione na tym obszarze stanowią własność dzierżawcy.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy Białobrzeskiej 2, obejmującej:
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr: 1134/57 i 198/42 o łącznej powierzchni 14 238 m2
 • prawo własności budynku zajazdu o pow. użytkowej 680,1 m2 wraz z zespołem kortów tenisowych oraz infrastrukturą towarzyszącą, znajdujących się na przedmiotowym gruncie,

zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00042325/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach.


PRZETARG II – „Nieruchomość – ul. BIAŁOBRZESKA 2”

 

Cena wywoławcza wynosi 2 460 000,00 zł netto

 

(słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – netto
do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji

 

Wadium: 246 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100)

 

Postąpienie: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

 

 
 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Załęskiej 51, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 17/4, 4/2 o łącznej powierzchni 1450 m² oraz własność budynku zakładu opieki medycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00115906/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

 

PRZETARG III – „Nieruchomość – ul. ZAŁĘSKA 51”

 

Cena wywoławcza 1 420 000,00 zł netto

 

(słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – netto

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji

 

Wadium: 142 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Postąpienie: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy obecny dzierżawca posiada prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości.

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 100, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 767/55 o powierzchni 1756 m² oraz własność budynku zakładu opieki medycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00116224/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach.

 

PRZETARG IV – „Nieruchomość – ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 100”

 

Cena wywoławcza 1 665 000,00 zł netto

 

(słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) – netto

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji

 

Wadium: 166 500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Postąpienie: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

 

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy obecny dzierżawca posiada prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości.

 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej 12, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako:
 • działka nr 1128/50 o powierzchni 2136 m² zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00017564/1,
 • działka nr 1129/50 o powierzchni 452 m2 zapisana w księdze wieczystej nr GL1S/00051261/7,
 • działka nr 1126/50 o powierzchni 165 m2 w udziale wynoszącym ½ części zapisana w księdze wieczystej
  nr GL1S/00041685/2 wraz z własnością posadowionego na przedmiotowym gruncie składnika budowlanego: budynku zakładu opieki medycznej oraz budowli w postaci: placu, drogi i chodnika.

 

PRZETARG V – „Nieruchomość – ul. KALINOWA”

 

Cena wywoławcza 1 220 000,00 zł netto

 

(słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) – netto

do wylicytowanej ceny będzie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień transakcji

 

Wadium: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

Postąpienie: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

 

Zgodnie z obowiązującą umową dzierżawy obecny dzierżawca posiada prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości.

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium oraz złożenie stosownych oświadczeń. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 

Przetargi prowadzone będą przez Komisję Przetargową Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej powołaną przez Zarząd Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Katowicach.

 

Termin i miejsce przetargu:

4 stycznia 2019 r. (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro):

 

Przetarg nr I            - godz. 1000,

Przetarg nr II           - godz. 1015,

Przetarg nr III          - godz. 1030,

Przetarg nr IV          - godz. 1045,

Przetarg nr V           - godz. 1100.

 

Przedmioty przetargu można oglądać w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 2 stycznia 2019 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Regulacji Terenowo–Prawnych ŚDSM pod numerem tel. 32/781 66 16 wew. 39, 30 i 58.

 

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:
 • wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanej nieruchomości, przelewem bankowym do dnia 2 stycznia 2019 r. (środa) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto – KHW S.A. - Bank PKO BP S.A., konto numer 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206, z dopisanym symbolem przetargu,
 • złożenie w dniu licytacji przez oferenta pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, iż zapoznał się z warunkami (zasadami) przetargu i warunki te akceptuje, a także zapoznał się z przedmiotem przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 1. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu ustnego nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę
  w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Wadium jest zwracane na wniosek Oferenta, w przypadku, gdy Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 5. Wadium wniesione w gotówce zwraca się w tej samej formie i wysokości, bez odsetek.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie lub na warunkach uzgodnionych w drodze przetargu lub licytacji.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent nie podpisze oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich w terminie 2 dni roboczych przed wyznaczonym terminem podpisania notarialnej warunkowej umowy sprzedaży.

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego zbywcy całą ceną nabycia.

 1. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
 2. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
 3. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
 4. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winny posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
 5. Wyniki przetargu, uznaje się za ważne po uzyskaniu akceptacji w formie uchwały przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. lub organów korporacyjnych Spółki przejmującej w myśl art. 492 oraz art. 494 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia warunkowej umowy sprzedaży zostanie określony przez Spółkę po uzyskaniu ostatniej ze zgód organów korporacyjnych. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.
 7. Do momentu rozpoczęcia przetargu, Prowadzący przetarg może bez podania przyczyny, unieważnić, odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu.
 8. W pozostałych sprawach związanych z realizacją postępowania przetargowego zastosowanie ma obowiązujący „Statut Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.” tekst jednolity na podstawie NWZ z dnia 3.10.2017 r. – Akt Notarialny Rep. A nr 22464/2017 r.
 9. Oferent ma obowiązek zapoznać się ze „Statutem Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.” tekst jednolity na podstawie NWZ z dnia 3.10.2017 r. – Akt Notarialny Rep. A nr 22464/2017 r. oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych KHW S.A. dostępnymi na stronie internetowej: sdsm.pl lub w siedzibie spółki.