ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / Przetarg 16 stycznia 2020

Przetarg 16 stycznia 2020

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 1. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 3

-  cena wywoławcza:   160 000 zł,                     wadium:  16 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  85,68 m² ( 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 10,70 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0258

Dzielnica: Załęże                                               Ilość kondygnacji: 3                    Piętro: 1

 

 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. GOETLA 1

- cena wywoławcza:    130 000  zł,                    wadium:  13 000 zł,                  postąpienie:  2 000 zł

- powierzchnia lokalu:  52,10 m² ( 2 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc)

- powierzchnia przynależna: piwnica 10,90 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie  

- udział w nieruchomości wspólnej:  630/11837  

Dzielnica:  Murcki                                             Ilość kondygnacji: 3                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 17c

- cena wywoławcza:    202 000  zł,                    wadium:   20 200 zł,                 postąpienie:  3 000  zł

- powierzchnia lokalu:  68,77 m² ( 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

- powierzchnia przynależna: piwnica 3,44 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0031                   

Dzielnica:  Janów (kolonia Wysockiego)             Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 1

 

 1. Lokal mieszkalny nr 36 położony w Katowicach przy ul.BRACI WOŹNIAKÓW 10b

- cena wywoławcza:    180 000  zł,                    wadium:   18 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  60,17 m² ( 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc)    

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,00586                             

Dzielnica:  Janów (kolonia Wysockiego)            Ilość kondygnacji: 5                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 41 położony w Tychach przy ul. HARCERSKIEJ 5

- cena wywoławcza:    170 000  zł,                    wadium:   17 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  43,10 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 0,80 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0089                   

Dzielnica:  Śródmieście                                    Ilość kondygnacji: 12                Piętro: 2

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 12

- cena wywoławcza:    60 000  zł,                      wadium:   6 000  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  37,50 m² ( 1 pokój, kuchnia z wydzielonym dodatkowym pokojem i łazienką z wc)

 - powierzchnia przynależna: piwnica 4,40 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0107                   

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 22

- cena wywoławcza:    90 000  zł,                      wadium:   9 000  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  60,00 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)   

- powierzchnia przynależna: 2 piwnice o łącznej powierzchni 9,20 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0177                               

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 3                  Piętro: parter

 Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej

Termin i miejsce przetargu:

16 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 15.10.2019 do 15.01.2020 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr  1       Administracja KLEOFAS        ul. Gliwicka 204 Katowice              tel. 32/ 781 66 14    w. 173

Nr  2       Administracja MURCKI           ul. Kściuczyka 3b Katowice           tel. 32/ 209 40 04    w. 504

Nr  3, 4   Administracja WIECZOREK   ul. Krawczyka 3  Katowice             tel. 32/ 353 30 88    w. 800

Nr  5       Administracja WESOŁA        ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice  tel. 32/ 222 13 52   w. 606

Nr  6, 7   Administracja  MYSŁOWICE  ul. Świerczyny 7 Mysłowice           tel. 32/ 318 29 00    w. 659

 

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 14 stycznia 2020 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające     z przybicia oraz złożone wadium.  
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.
 4. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.