ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / Przetarg 19 grudnia 2019

Przetarg 19 grudnia 2019

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. STUDZIENNEJ 4

-  cena wywoławcza:   80 000 zł,                       wadium:  8 000  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  34,16 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 7,11 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość ogrzewania piecem węglowym

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0079

Dzielnica: Dąb                                                  Ilość kondygnacji: 2                    Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. DĘBOWEJ 75

- cena wywoławcza:    67 000  zł,                      wadium:  6 700 zł,                    postąpienie:  1 000 zł

- powierzchnia lokalu:  34,89 m² ( 1 pokój, kuchnia)

- powierzchnia przynależna: piwnica 7,22 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym  

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0103                   

Dzielnica:  Dąb                                     Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 1

 

 1. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. ADAMA 36

- cena wywoławcza:    186 000  zł,                    wadium:   18 600 zł,                 postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,14 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0024                   

Dzielnica:  Giszowiec                                        Ilość kondygnacji: 11                Piętro: 4

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. SAMSONOWICZA 16

- cena wywoławcza:    90 000  zł,                      wadium:   9 000  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  37,60 m² ( pokój, kuchnia z aneksem łazienkowym)          

 - powierzchnia przynależna: 2 piwnice o łącznej powierzchni 11,80 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  494/7387                                       

Dzielnica:  Murcki                                             Ilość kondygnacji: 2                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. MIARKI 10

- cena wywoławcza:    110 000  zł,                    wadium:   11 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  68,03 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 2,76 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0151                   

Dzielnica:  Śródmieście                                    Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 3

 

 1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 11

- cena wywoławcza:    85 000  zł,                      wadium:   8 500  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  48,48 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój)

 - powierzchnia przynależna: piwnica 4,33 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0520                   

Dzielnica:  Śródmieście                                    Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 3

 

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 12

- cena wywoławcza:    75 000  zł,                      wadium:   7 500  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  45,90 m² ( pokój, kuchnia z wydzielonym przedpokojem i łazienką z wc)    

- powierzchnia przynależna: piwnica 4,00 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piece węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0128                                          

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: parter

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Możliwość podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 14.10.2019 do 18.12.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr  1, 2     Administracja KLEOFAS      ul. Gliwicka 204 Katowice              tel. 32/ 781 66 14    w. 173

Nr  3        Administracja STASZIC          ul. Mysłowicka 35  Katowice         tel. 32/ 209 34 64    w. 700

Nr  4        Administracja MURCKI           ul. Kściuczyka 3b Katowice          tel. 32/ 209 40 04    w. 504

Nr  5, 6, 7  Administracja  MYSŁOWICE  ul. Świerczyny 7 Mysłowice        tel. 32/ 318 29 00    w. 659

 

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17 grudnia 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające     z przybicia oraz złożone wadium.  
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.
 4. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).  

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółkilub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.