Przetarg 5 grudnia 2019

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 3

-  cena wywoławcza:   95 000 zł,                       wadium:  9 500  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  45,07 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 10,70 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0149

Dzielnica: Załęże                                               Ilość kondygnacji: 3                    Piętro: 1

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. OBROKI 67

- cena wywoławcza:    195 000  zł,                    wadium:  19 500 zł,                  postąpienie:  2 000 zł

- powierzchnia lokalu:  54,92 m² ( 2 pokoje, kuchnia,  przedpokój, łazienka z wc)

- powierzchnia przynależna: piwnica 10,15 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0298                   

Dzielnica:  Załęże                                              Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 2

 

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. 1 MAJA 15

- cena wywoławcza:    110 000  zł,                    wadium:   11 000 zł,                 postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  37,49 m² ( pokój, kuchnia) wc w części wspólnej

- powierzchnia przynależna: piwnica 7,22 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0621                   

Dzielnica:  Zawodzie                                         Ilość kondygnacji: 3                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Katowicach przy ul. ZAMKOWEJ 18b

- cena wywoławcza:    150 000  zł,                    wadium:   15 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  53,08 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)    

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0030                                          

Dzielnica:  Janów                                             Ilość kondygnacji: 3                  Piętro: 2

 

 1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Katowicach przy ul. BOYA ŻELEŃSKIEGO 91

- cena wywoławcza:    184 000  zł,                    wadium:   18 400  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  73,10 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 4,30 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  774/15545                         

Dzielnica:  Kostuchna                                       Ilość kondygnacji: 4                  Piętro: 3

 

 1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 28

- cena wywoławcza:    75 000  zł,                      wadium:   7 500  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,80 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

 - powierzchnia przynależna: piwnica 3,40 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0222                               

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 3                  Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Mysłowicach przy ul. KRYSZTAŁOWEJ 11a

- cena wywoławcza:    160 000  zł,                    wadium:   16 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  60,30 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 4,20 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0041                                          

Dzielnica:  Wesoła                                            Ilość kondygnacji: 5                  Piętro: 4

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Możliwość podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 10.10.2019 do 04.12.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr  1, 2   Administracja KLEOFAS     ul. Gliwicka 204 Katowice                  tel. 32/ 781 66 14     w. 173

Nr  3    Administracja KATOWICE      ul. Brzozowa13a  Katowice                tel. 32/ 353 20 80    w. 300

Nr  4    Administracja WIECZOREK    ul. Krawczyka 3 Katowice                  tel. 32/ 353 30 88    w. 803

Nr  5    Administracja MURCKI           ul. Kściuczyka 3b Katowice                 tel. 32/ 209 40 04     w. 504

Nr  6    Administracja  MYSŁOWICE  ul. Świerczyny 7 Mysłowice                tel. 32/ 318 29 00    w. 659

Nr  7    Administracja WESOŁA      ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice        tel. 32/ 222 13 52    w. 606

 

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 3 grudnia 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.  
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.
 4. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl