ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / Przetarg komercyjny - sprzedaz mieszkan 13 maja 2021

Przetarg komercyjny - sprzedaz mieszkan 13 maja 2021

 

 ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE,

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI  NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH  WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. GALLUSA 11e/1

-  cena wywoławcza:   330 000 zł,                     wadium:  33 000 zł,                  postąpienie:  5 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  87,38 m² ( 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 3,81 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0531

Dzielnica: Brynów                                 Ilość kondygnacji nadziemnych: 5                        Piętro: parter

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. MORELOWEJ 21a/1

-  cena wywoławcza:   100 000 zł,                     wadium:  10 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  25,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc)

-  pomieszczenie przynależne: pomieszczenie gospodarcze 1,89 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,109

Dzielnica: Dąb                                      Ilość kondygnacji nadziemnych: 2                      Piętro: parter

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. MORELOWEJ 21a/2

-  cena wywoławcza:  120 000 zł,                      wadium:  12 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  31,59 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc)

-  pomieszczenie przynależne: pomieszczenie gospodarcze 1,88 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,131

Dzielnica: Dąb                                      Ilość kondygnacji nadziemnych: 2                     Piętro: 1

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. MARKIEFKI 47/1a

-  cena wywoławcza:   80 000 zł,                       wadium:  8 000 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  35,19 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc – poza obrębem mieszkania)

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 9,95 m2

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,013

Dzielnica: Bogucice                              Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: parter

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 1/11

-  cena wywoławcza:   46 000 zł,                       wadium:   4 600 zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu: 12,32 m² (1 pokój), wc w części wspólnej

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0081

Dzielnica: Zawodzie                  Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3 poddasze

 

  1. Lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. ŻÓŁKIEWSKIEGO 1/12

-  cena wywoławcza:   96 000 zł,                       wadium:  9 600 zł,                    postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  30,22 m² ( 1 pokój, kuchnia),  wc w części wspólnej

-  pomieszczenie przynależne: piwnica 3,46 m2  

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość indywidualnej instalacji grzewczej

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0221

Dzielnica: Zawodzie                  Ilość kondygnacji nadziemnych: 4                     Piętro: 3 poddasze

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

OGLĘDZINY LOKALI MIESZKALNYCH:

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 26.04.2021 do 17.05.2021 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1                   Administracja  WUJEK  ul. Załęska 37a Katowice    tel. 32/ 209 51 50 wew. 400

Nr 2, 3, 4, 5, 6   Administracja  KATOWICE ul. Brzozowa 13a Katowice   tel. 32/ 353 20 83 wew. 300

UWAGA ! Oględziny lokali możliwe są wyłącznie w godzinach pracy Administracji. Wydawanie kluczy do lokali, odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z właściwą Administracją.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

13 maja 2021 roku (czwartek) od godz. 12:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacje poszczególnych lokali będą odbywać się co 5-10 minut tj.:

godzina 12:00   - lokal z pozycji nr 1

godzina 12:10   - lokal z pozycji nr 2

godzina 12:20   - lokal z pozycji nr 3

godzina 12:30   - lokal z pozycji nr 4

godzina 12:40   - lokal z pozycji nr 5

godzina 12:50    - lokal z pozycji nr 6

Zgodnie z zalecanymi standardami bezpieczeństwa, prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metra od innych osób. Prosimy o przestrzeganie wyżej wyznaczonych godzin, gdyż oczekiwanie na licytacje w siedzibie Spółki  będzie niemożliwe.

 Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 11 maja 2021  - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-  Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca. 

 6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).  

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.

 

 ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKI  LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL.