ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Sprzedaż mieszkań / Przetarg komercyjny - sprzedaż mieszkań 14 kwietnia 2021

Przetarg komercyjny - sprzedaż mieszkań 14 kwietnia 2021

 Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: Gliwicka 204, 40-860 Katowice,

kapitał zakładowy 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

 OGŁASZA

 Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji  na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży

w formie „pakietu”  7 lokali mieszkalnych położonych przy Al. Spacerowej 11 w Mysłowicach - Wesołej

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

numer lokalu

powierzchnia użytkowa (m2)

pomieszczenia

powierzchnia przynależna (m2)

piętro

udział w nieruchomości wspólnej

Al. Spacerowa 11/1

39,3

1 pokój, kuchnia

piwnica  7,9      wc  2,4

parter

0,0499

Al. Spacerowa 11/4

39,1

1 pokój, kuchnia

piwnica  7,5      wc  2,4

parter

0,0493

Al. Spacerowa 11/5

39,0

1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc

piwnica  3,2

I

0,0425

Al. Spacerowa 11/6

31,3

1 pokój, kuchnia

piwnica  7,0      wc  2,4

I

0,0410

Al. Spacerowa 11/11

31,7

1 pokój, kuchnia

piwnica  3,8      wc  2,4

I

0,0381

Al. Spacerowa 11/12

38,7

1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc

piwnica  7,9

I

0,0469

Al. Spacerowa 11/15

70,6

3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc

piwnica  7,6

I

0,0787

 cena wywoławcza „pakietu”:  550 000 zł          wadium: 55 000 zł                   postąpienie: 10 000 zł

 

 Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż wyżej wymienionych lokali mieszkalnych w ramach jednej transakcji.

„Pakiet” 7 lokali mieszkalnych przeznaczony jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena „pakietu” uzależniona jest od wyników przetargu.

 

Opis nieruchomości:

Budynek przy Al. Spacerowej 11 jest obiektem z dwoma kondygnacjami mieszkalnymi, gospodarczym strychem, podpiwniczony. Wyposażony w dwa wejścia i dwie niezależne klatki schodowe. W budynku znajduje się 14 samodzielnych lokali mieszkalnych. Wyposażony jest w instalacje elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Posiada ogrzewanie węglowe w postaci pieców kaflowych. W celu zmiany sposobu ogrzewania budynek może skorzystać między innymi z oferty przyłączenia do systemu ciepłowniczego Dalkia Polska Energia S.A. w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Dostawca ciepła sieciowego oferuje bezpłatne przyłączenie budynku wykonując przyłącze sieci ciepłowniczej do budynku oraz zabudowując węzeł cieplny w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Możliwe jest również wprowadzenie gazu na budynek zarówno w postaci indywidualnych piecy gazowych jak i centralnej kotłowni. Dla tego wariantu ogrzewania zarówno piece dwufunkcyjne jak i centralna kotłowina do sfinansowania ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej. Należy pamiętać iż przy wyborze wariantu z ogrzewaniem indywidualnym może wystąpić konieczność dobudowy pionów wentylacyjnych. Wspólnota Mieszkaniowa, w ramach funkcjonujących programów może skorzystać z finasowania dokumentacji projektowo-technicznej – finansowanie w ramach programu ELENA. Koszt dokumentacji w wysokości 90% pokrywa Europejski Bank Inwestycyjny, Wspólnota Mieszkaniowa płaci 10% wartości dokumentacji. Finansowanie robót związanych ze zmianą zasilania – premia termomodernizacyjna rozumiana jako zmiana zasilania budynku z węglowego na inny ekologiczny system ogrzewania – 16% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Termin i miejsce przetargu:

14 kwietnia 2021 roku (środa) od godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach  1 piętro Administracja Kleofas. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19) licytacja odbędzie się w reżimie sanitarnym. Prosimy o posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki ochronnej, rękawiczek, własnego długopisu oraz zachowanie odstępu co najmniej 1,5 metrów od innych osób.  

 

Oględziny lokali mieszkalnych:

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, wyłącznie w godzinach pracy Administracji w terminie od 22.03.2021 r. do 13.04.2021 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji WESOŁA z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 6a w Mysłowicach tel. 32/2221352 w. 600 / 603. Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32/781-66-16  w. 121  lub kom. 665 664 028

 

 Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 kwietnia 2021 r.- decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

-  Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją bez zastrzeżeń zapisów Zasad Zbywania Składników Aktywów Trwałych Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  (dostępny na stronie internetowej Spółki) przez Oferenta, który wpłacił wadium.

-  Wadium dla Oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie, po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, w tej samej wysokości, bez odsetek.

-  Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-  Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

-  Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

4. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółkę. 

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działające nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

7.2  Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).  

8. Osoby przystępujące do przetargu, winny zapoznać się z Klauzulą informacyjną /RODO/ dostępną na stronie internetowej Spółki.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.