ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Przetarg na sprzedaż działek w Rudzie Śląskiej

Przetarg na sprzedaż działek w Rudzie Śląskiej

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1139/48 i 983/48, o łącznej powierzchni 2 908m2, położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Łowieckiej

 

       - KW GL1S/00052851/7                         - obręb 0009, Kochłowice

cena wywoławcza:    50 000,00 zł netto,  wadium:   5 000,00 zł,  postąpienie:   500,00 zł,  

podatek Vat – należny na dzień zawarcia aktu notarialnego

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Łowieckiej w Rudzie Śląskiej, składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 1139/48 i 983/48, obręb Kochłowice, posiadające łączną powierzchnię 2 908m2.

 - działka nr 1139/48 o powierzchni 201 m2,

 - działka nr 983/48 o powierzchni 2 707m2.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr GL1S/00052851/7. Przedmiotowe działki usytuowane są w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w sąsiedztwie autostrady A4. Teren nie jest użytkowany, porośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów oraz kępami traw. Działki sąsiadują z zabudowaniami mieszkalnymi wielorodzinnymi (zarówno ukończonymi jak i w budowie – stan surowy otwarty). Nieruchomość nie jest uzbrojona. Uzbrojenie pełne przy ul Łowieckiej.

Dostęp do drogi publicznej nie jest uregulowany.

Uwarunkowania planistyczne:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, zatwierdzony Uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska, w którym przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolami MW1 i ZL1.

 - działka nr 1139/48:133MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 - działka nr 983/48:24ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Do ceny wywoławczej doliczony zostanie należny na dzień zawarcia aktu notarialnego podatek VAT (wysokość podatku VAT może być różna dla każdej z działek).

Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

 20 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  28 października 2019 roku do 20 listopada 2019 roku. Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 137 lub kom. 665-664-235.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 18 listopada 2019 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

3.Nabywca, który do dnia zawarcia warunkowej umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami
Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
łowiecka.jpg łowiecka.jpg 323.2KB łowiecka.jpg pobierz