ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania na sprzedaż / Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (7 mieszkań) - data przetargu 25 kwietnia 2019 roku

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (7 mieszkań) - data przetargu 25 kwietnia 2019 roku

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204,  40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

1. Lokal mieszkalny nr 7 położony w Katowicach przy ul. GALLUSA 17
- cena wywoławcza:    182 000  zł,        wadium:   18 200  zł,        postąpienie:  2 000  zł
- powierzchnia lokalu:  45,94 m² ( 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)       
- powierzchnia przynależna: piwnica 2,07 m2,
- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0304                    - balkon
Dzielnica:  Brynów            Ilość kondygnacji: 5             Piętro: 1


2. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. ADAMA 36
-  cena wywoławcza:    186 000 zł,        wadium:  18 600  zł,        postąpienie:  2 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  47,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC)
-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,14 m2,
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0024                    -  balkon
Dzielnica:  Giszowiec            Ilość kondygnacji: 11            Piętro: 4


3. Lokal mieszkalny nr 21 położony w Katowicach przy KŚCIUCZYKA 3c
-  cena wywoławcza:    56 500  zł,        wadium:  5 650  zł,        postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  29,40 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  294/49251
Dzielnica:  Kostuchna            Ilość kondygnacji: 9              Piętro: 2


4. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Katowicach przy KŚCIUCZYKA 3c
-  cena wywoławcza:    59 000  zł,        wadium:  5 900  zł,        postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  30,70 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  307/49251
Dzielnica:  Kostuchna            Ilość kondygnacji: 9              Piętro: 2


5. Lokal mieszkalny nr 49 położony w Katowicach przy KŚCIUCZYKA 3c
-  cena wywoławcza:    58 500  zł,        wadium:  5 850  zł,        postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  30,50 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  305/49251
Dzielnica:  Kostuchna            Ilość kondygnacji: 9              Piętro: 4


6. Lokal mieszkalny nr 57 położony w Katowicach przy KŚCIUCZYKA 3c
-  cena wywoławcza:    61 000  zł,        wadium:  6 100  zł,        postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  30,50 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  305/49251
Dzielnica:  Kostuchna            Ilość kondygnacji: 9              Piętro: 5


7. Lokal mieszkalny nr 89 położony w Katowicach przy KŚCIUCZYKA 3c
-  cena wywoławcza:    58 000  zł,        wadium:  5 800  zł,        postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  30,10 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda
-  udział w nieruchomości wspólnej:  301/49251
Dzielnica:  Kostuchna            Ilość kondygnacji: 9              Piętro: 8

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:
25 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach (1 piętro).
Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 29.03.2019r. do 24.04.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1               Administracji WUJEK                ul. Załęska 37a Katowice                  tel. 32/ 209-51-50
Nr 2               Administracja STASZIC            ul. Mysłowicka 35 Katowice               tel. 32/ 251-92-58
Nr 3,4,5,6,7   Administracja MURCKI             ul. Kściuczyka 3b Katowice               tel. 32/ 209-40-04

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 kwietnia 2019 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:
PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.
- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.
- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię  i nazwisko Oferenta).
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.   
4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne) ponosi w całości Nabywca.  
5.  Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego zawarcie umowy sprzedaży nastąpi dwuetapowo:
5.1 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii
Notarialnej, po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki i wpłacie ceny nabycia nieruchomości.
5.2 jeżeli Prezes Krajowego Zasoby Nieruchomości w terminie miesiąca od dnia  otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia własności nabywanej nieruchomości.
6.  Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
7. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować  się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.  


Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.