ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania na sprzedaż / Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (7 mieszkań) - data przetargu 26 czerwca 2019 roku

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (7 mieszkań) - data przetargu 26 czerwca 2019 roku

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:
UL. GLIWICKA 204,  40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  125 030 600,00 ZŁ
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI 
NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH 
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

 

1. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. BRZOZOWEJ 4

-  cena wywoławcza:    180 000  zł,                    wadium:  18 000  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  49,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,71 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda,

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0114

Dzielnica: Kochłowice                                       Ilość kondygnacji: 5                             Piętro: 1

2. LOKAL MIESZKALNY NR 12 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. GALLUSA 24C

-  cena wywoławcza:    175 000  zł,                    wadium:  17 500 zł,                  postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  45,18 m² ( 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

- powierzchnia przynależna: piwnica 1,53 m2,                    

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie,

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0293

Dzielnica: Brynów                                             Ilość kondygnacji: 5                             Piętro: 1

3. LOKAL MIESZKALNY NR 71 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. KŚCIUCZYKA 3C

- cena wywoławcza:    83 000  zł,                      wadium:   8 300  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  30,90 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój,  łazienka z wc)   

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  309/49251                                     

Dzielnica:  Kostuchna                                       Ilość kondygnacji: 9                             Piętro: 7

4. LOKAL MIESZKALNY NR 16 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. FLORIANA 14

- cena wywoławcza:    75 000  zł,                      wadium:   7 500 zł,                   postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  39,53 m² ( 1 pokój, kuchnia, wc w części wspólnej)

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0296                              

Dzielnica:  Zawodzie                                         Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: 3

5. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 46

- cena wywoławcza:    110 000  zł,                    wadium:   11 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  35,52 m² ( 1 pokój, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)      

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0020                                          

Dzielnica:  Janów                                              Ilość kondygnacji: 3                             Piętro: 1

6. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 48A

- cena wywoławcza:    145 000  zł,                    wadium:   14 500  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,37 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)    

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0027                                          

Dzielnica:  Janów                                              Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: 1

7. LOKAL MIESZKALNY NR 9 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. OSWOBODZENIA 2

- cena wywoławcza:    75 000  zł,                      wadium:   7 500 zł,                   postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  50,13 m² ( pokój, kuchnia, wc w części wspólnej)           

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0504                  

Dzielnica:  Janów                                           Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: 2

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach (2 piętro).

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 23.05.2019 do 25.06.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

 

Nr 1               Administracja ŚLĄSK                  ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląsa            tel. 32/ 342 34 75

Nr 2               Administracja WUJEK                  ul. Załęska 37a Katowice                   tel. 32/ 209 51 50

Nr 3               Administracja MURCKI               ul. Kściuczyka 3b                               tel. 32/ 209 40 04

Nr 4               Administracja KATOWICE         ul. Brzozowa 13a                                tel. 32/ 353 20 83

Nr 5, 6, 7       Administracja WIECZOREK         ul. Krawczyka 3 Katowice                  tel. 32/ 292 25 35

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji!

 

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 24 czerwca 2019 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:

PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne) ponosi w całości Nabywca.

5. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego zawarcie umowy sprzedaży nastąpi dwuetapowo:

5.1 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii

Notarialnej, po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki i wpłacie ceny nabycia nieruchomości.

5.2 jeżeli Prezes Krajowego Zasoby Nieruchomości w terminie miesiąca od dnia  otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia własności nabywanej nieruchomości.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

7. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.  


Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.