ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania na sprzedaż / Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (6 mieszkań) - data przetargu 20 sierpnia 2019

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych (6 mieszkań) - data przetargu 20 sierpnia 2019

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

1. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. ADAMA 36

-  cena wywoławcza:    186 000 zł,                    wadium:  18 600  zł,                 postąpienie:  2 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  47,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,14 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0024      

Dzielnica: Giszowiec                                         Ilość kondygnacji: 11                            Piętro: 4

2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 27c

-  cena wywoławcza:    207 000  zł,                   wadium:  20 700  zł,                 postąpienie:  3 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  72,52 m² ( 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 2,81 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0033      

Dzielnica: Janów                                               Ilość kondygnacji: 4                              Piętro: 2

3. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12b

- cena wywoławcza:    100 000 zł,                     wadium:   10 000 zł,                 postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  52,16 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 6,86 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym  

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0126                               

Dzielnica: Śródmieście                                    Ilość kondygnacji: 3                               Piętro: 2

4. Lokal mieszkalny 8 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 3

- cena wywoławcza:    55 000 zł,                       wadium:   5 500 zł,                   postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  40,10 m² ( 1 pokój, kuchnia) wc w części wspólnej

- powierzchnia przynależna: piwnica 1,10 m2,         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0178                   

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 3                              Piętro: 1

5. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 28

- cena wywoławcza:    75 000  zł,                      wadium:   7 500  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,80 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)   

- powierzchnia przynależna: piwnica 3,40 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0222                                           

Dzielnica:  Piasek                                             Ilość kondygnacji: 3                              Piętro: parter

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

 

Termin i miejsce przetargu:

20 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu) przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach (2 piętro).

 

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 08.07.2019 do 19.08.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

 

Nr 1               Administracja STASZIC                   ul. Mysłowicka 35 Katowice             tel. 32/ 251 92 58

Nr 2               Administracja WIECZOREK         ul. Krawczyka 3 Katowice                  tel. 32/ 292 25 35

Nr 3 - 5        Administracja  MYSŁOWICE        ul. Świerczyny 7 Mysłowice              tel. 32/ 318 29 00

 

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

 

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 121  lub kom. 728 350 017.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17 sierpnia 2019 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.  

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 

4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne) ponosi w całości Nabywca.

5. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego zawarcie umowy sprzedaży nastąpi dwuetapowo:

5.1 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii

Notarialnej, po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki i wpłacie ceny nabycia nieruchomości.

5.2 jeżeli Prezes Krajowego Zasoby Nieruchomości w terminie miesiąca od dnia  otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nie wykona przysługującego muprawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia własności nabywanejnieruchomości.

6. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

7. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

7.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym

 pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

7.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.)   

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.