ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Lokale użytkowe / PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH AL.KORFANTEGO W KATOWICACH

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH AL.KORFANTEGO W KATOWICACH

  

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali użytkowych położonych w Katowicach przy Al. W. Korfantego 131a

wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości

 

1.Lokal użytkowy nr 1U

- powierzchnia użytkowa lokalu: 155,10m²

- pomieszczenie przynależne o powierzchni użytkowej 28,10 m2 

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod – kan, gazowa, centralnego ogrzewania

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0949

Opis lokalu: Lokal użytkowy 1U usytuowany jest na parterze budynku nr 131a przy Al. W. Korfantego. Składa się z 6 pomieszczeń, oraz pomieszczeń towarzyszących (korytarz i wc). Lokal posiada bezpośrednie wejście z zewnątrz do pomieszczeń biura i pomieszczeń warsztatowo – magazynowych. Dojazd znajduje się od ul. Konduktorskiej. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie o powierzchni użytkowej 28,10m2, usytuowane na parterze tego samego budynku.

Centralne ogrzewanie etażowe – zasilane z pieca gazowego dwufunkcyjnego, który służy również do przygotowania ciepłej wody. Istnieje możliwość korzystania z c.o. z sieci cieplnej, w które wyposażony jest budynek. Lokal wymaga remontu.

Przedmiotowy lokal obecnie wynajmowany jest pod działalność myjni samochodowej i warsztatu wymiany opon.

Teren stanowiący fragment nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 22/19, km.13, położony bezpośrednio przed wejściem do w/w lokalu objęty jest umową dzierżawy, która znajduje się w okresie wypowiedzenia ze skutkiem na 30.04.2020r. Ewentualne wykorzystanie przedmiotowego terenu przez potencjalnego nabywcę lokali wymaga odrębnych uzgodnień ze wspólnotą mieszkaniową Korfantego 131a-133.

Opisany powyżej teren nie stanowi przedmiotu sprzedaży i jest częśćią wspólną nieruchomości
w/w wspólnoty mieszkaniowej.

 2.Lokal użytkowy nr 2U

 - powierzchnia użytkowa lokalu: 111,20m2

 -  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod – kan, gazowa, centralnego ogrzewania

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0576

Opis lokalu: Lokal użytkowy 2U usytuowany jest na I piętrze budynku nr 131a przy Al. W. Korfantego. Wejście przez klatkę schodową. Drzwi zewnętrzne do budynku usytuowane są w ścianie podłużnej budynku od strony wschodniej. Przedmiotowy lokal składa się z 5 pomieszczeń biurowo – magazynowych oraz pomieszczeń towarzyszących (korytarz i wc). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Wewnętrzna instalacja gazowa doprowadzona jest do pomieszczenia nr 1. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur miedzianych i wyposażona w grzejniki stalowe, zasilana z sieci zdalczynnej. Lokal wymaga remontu. Przedmiotowy lokal użytkowy stanowi pustostan.

Lokale użytkowe nr 1U oraz 2U, znajdują się w budynku położonym w Katowicach,
przy Al. W. Korfantego 131a. Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.
Budynek położony jest na działce gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 22/18 i 22/19, km.13,
obręb Bogucice – Zawodzie.

Lokale użytkowe przeznaczone są do łącznej sprzedaży (w pakiecie) na niżej podanych warunkach:

Łączna cena wywoławcza: 349 000,00 zł netto,

Wadium: 34 900,00 zł,

Minimalne postąpienie: 3 490,00 zł.

Podatek Vat: ZW

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena uzależniona jest od wyników przetargu.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

04 marzec 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 10.02.2020r. do 28.02.2020r.
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Kleofas
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gliwickiej 204 (tel. 32/ 781-66-14).

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16  w. 127  lub kom. 698 641 906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 28.02.2020r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, dokonali wpłaty po terminie
lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego. 

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

- Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

5.Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

6.Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.  

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winny posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).   

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółkilub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Korfantego 131a_I piętro_.jpg Korfantego 131a_I piętro_.jpg 381.79KB Korfantego 131a_I piętro_.jpg pobierz
Korfantego 131a_parter_.jpg Korfantego 131a_parter_.jpg 148.23KB Korfantego 131a_parter_.jpg pobierz