ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania na sprzedaż / Przetarg na sprzedaż mieszkań 16 maja 2018

Przetarg na sprzedaż mieszkań 16 maja 2018

                   Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 1. Lokal mieszkalny nr 9 położony w Sosnowcu przy ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3

-  cena wywoławcza:    94 400  zł,                     wadium:  9 440  zł,       postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  76,20 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC,)

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O., CWU

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,00606

Dzielnica:  Porąbka                   Ilość kondygnacji: 5                             Piętro: parter

 1. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Katowicach przy PLAC FILAKA 1

-  cena wywoławcza:    76 100  zł,                     wadium:  7 610  zł,       postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  27,60 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC,)

- powierzchnia przynależna: piwnica 4,54 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., C.O., gaz

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0238

Dzielnica:  Murcki                     Ilość kondygnacji: 5                             Piętro: 4

 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. NORWIDA 4

- cena wywoławcza:    76 500  zł,          wadium:   7 650  zł,      postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,30 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 3,10 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0568

Dzielnica: Wesoła                     Ilość kondygnacji: 3                 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. PIASTÓW ŚLĄSKICH 6

-  cena wywoławcza:    99 000  zł,                     wadium:   9 900  zł,      postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  36,34 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC )

- powierzchnia przynależna: piwnica 4,74 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod-kan, gaz, C.O. CWU. 

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,02791

Dzielnica:  Wesoła                    Ilość kondygnacji: 4                 Piętro: parter

 1. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Mysłowicach przy ul. PIASTÓW ŚLĄSKICH 6

- cena wywoławcza: 100 700  zł,       wadium:   10 070  zł,     postąpienie:  1 500  zł

- powierzchnia lokalu:  36,97 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, WC)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 2,98 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O. CWU.

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,02714

Dzielnica:  Wesoła                    Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: parter

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro).

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 12 kwietnia 2018 roku do 15 maja 2018 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Poz.1 Administracja Kazimierz z siedzibą przy u. Ogrodowa 1 w Sosnowcu tel. 32/ 263-61-65

Poz.2 Administracja Murcki z siedzibą przy ul. Kściuczyka 3b w Katowicach tel. 32/ 209-40-04

Poz.3-5 Administracja Wesoła z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 6 w Mysłowicach tel. 32/ 225-32-34, 32/ 222-11-50, 32/ 222-13-52.

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 25 i 62 lub kom. 728 350 017.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 14 maja 2018 r. (poniedziałek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:

PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone   niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 3. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych.
 5. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
 6. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.