ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Mieszkania na sprzedaż / Przetarg na sprzedaż mieszkań 24 października 2018

Przetarg na sprzedaż mieszkań 24 października 2018

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy:  125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 

 

 

 1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Katowicach przy ul. ZAMKOWEJ 48

- cena wywoławcza:    70 000  zł,                      wadium:   7 000  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  27,89 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)         

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0016

Dzielnica:  Janów                                 Ilość kondygnacji: 3                             Piętro: poddasze

 

 1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Katowicach przy ul. JANASA 15

-  cena wywoławcza:    57 000  zł,                     wadium:  5 700  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  35,60 m² ( 1 pokój, kuchnia )

-  powierzchnia przynależna: piwnica 4,90 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo -węglowe

-  udział w nieruchomości wspólnej:  405/6001

Dzielnica:  Załęże                                 Ilość kondygnacji: 3                             Piętro: 2

 

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy LISA 14d

-  cena wywoławcza:    70 000  zł,                     wadium:  7 000  zł,                   postąpienie:  1 000  zł

-  powierzchnia lokalu:  41,20 m² ( 1 pokój, kuchnia, przedpokój)

-  powierzchnia przynależna: piwnica 6,20 m2,

-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo - węglowe

-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0113

Dzielnica:  Załęże                                 Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. KRUCZEJ 80i

- cena wywoławcza:    190 000  zł,                    wadium:   19 000  zł,                postąpienie:  2 000  zł

- powierzchnia lokalu:  54,63 m² ( 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)         

- pomieszczenie przynależne: piwnica 3,17 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0050

Dzielnica:  Panewniki                            Ilość kondygnacji: 5                             Piętro: parter

 

 1. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 16

- cena wywoławcza:    81 000  zł,                      wadium:   8 100  zł,                  postąpienie:  1 000  zł

- powierzchnia lokalu:  47,60 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)

- pomieszczenie przynależne: piwnica 4,10 m2

- wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo - węglowe

- udział w nieruchomości wspólnej:  0,0163

Dzielnica: Batory                                  Ilość kondygnacji: 4                             Piętro: 3

 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 

 

Termin i miejsce przetargu:

24 października 2018 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204  w  Katowicach (1 piętro).

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 20 września 2018 roku do 23 października 2018 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości    
w poszczególnych Administracjach:

 

Nr 1            Administracja WIECZOREK  ul. Krawczyka 3 Katowice             tel. 32/ 353-30-88

Nr 2, 3, 5    Administracji KLEOFAS       ul. Gliwicka 204 Katowice             tel. 32/ 781 66 15

Nr 4            Administracja ŚLĄSK           ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska    tel. 32/ 342 34 75

 

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 22 października 2018 r. (poniedziałek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
  PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

- Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

- Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe) ponosi w całości Nabywca.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych.
 5. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
 6. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.