ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Przetarg na sprzedaz nieruchomosci przy ul Bielskiej 24 w Katowicach

Przetarg na sprzedaz nieruchomosci przy ul Bielskiej 24 w Katowicach

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Katowicach
przy ul. Bielskiej 24

obejmującej

 

 działki nr 1618/21, 1619/21 i 1615/20, km. 19, obręb: Górne Lasy Pszczyńskie

 

 KW KA1K/00037996/8

 

cena wywoławcza:    360 000,00 zł netto               wadium:   36 000,00 zł,             postąpienie:  3 600,00 zł,  

podatek Vat: zabudowana działka nr 1618/21 – ZW

                                            działka nr 1619/21 – ZW

                                            działka nr 1615/20 – ZW

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działki nr 1618/21, 1619/21 i 1615/20, o łącznej powierzchni 1 705 m2, położona jest w dzielnicy Murcki przy ul. Bielskiej 24. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się bezpośrednio z  ul. Bielskiej, a wjazd został przystosowany do obsługi pojazdów samochodowych. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obniżeniu terenu względem ulicy Bielskiej i stanowi obszar częściowo zagospodarowany. Całość działki jest ogrodzona. Na terenie działki nr 1618/21, wzdłuż zachodniej granicy znajduje się budynek mieszkalny, jednokondygnacyjny, podpiwniczony (rok budowy 1908). o powierzchni zabudowy 202 m2, w stanie technicznym - po pożarze -  waz z infrastruktura towarzyszącą, w tym pozostałościami po sieciach wodno – kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej. Wszystkie instalacje w budynku są całkowicie zniszczone.

Przez opisywaną nieruchomość przebiegają dwa gazociągi stanowiące własność przedsiębiorstwa przesyłowego – nieruchomość nie posiada ustanowionego obciążenia służebnością polegającą na prawie przesyłu i dostępu do w/w sieci uzbrojenia podziemnego terenu.. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu takie jak: (sieć wodociągowo – kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa i teletechniczna).

Część działki nr 1615/20 objęta jest umową dzierżawy o powierzchni 360,32 m2.

Uwaga: BUDYNEK OBJĘTY JEST OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Uwarunkowania planistyczne i ochronne – Przedmiotowa  nieruchomość znajduje się na terenie objętym Uchwałą nr LV/1127/18 RM Katowice z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poza tym na przedmiotowym obszarze obowiązuje Uchwałą nr XXI/483/12 RM Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II edycja, w którym działki poosiadają oznaczenie:

MN – obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej

 Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

 Termin i miejsce przetargu:

14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204
w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie
od  dnia 22 lipca 2019r do dnia 09 sierpnia 2019r.

Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 665 – 664 – 235. Agata Cupiał – Szurka.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 sierpnia 2019 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg 40.81KB Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg pobierz
Bielska 24.jpg Bielska 24.jpg 183.43KB Bielska 24.jpg pobierz
punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf 0.95MB punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg 40.81KB Bielska 24 Gminna ewidencja.jpg pobierz
Bielska 24.jpg Bielska 24.jpg 183.43KB Bielska 24.jpg pobierz
punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf 0.95MB punkty graniczne Bielska 24 w Katowicach.pdf pobierz