ŚDSM / Ogłoszenia o przetargach / Działki / Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul Kopalnianej 7 w Katowicach

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul Kopalnianej 7 w Katowicach

     

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w Katowicach

przy ul. Kopalnianej 7-7a,  wraz z prawem własności budynku

 

       - KW KA1K/00042778/2               - k. m. 31,                 - dzielnica:  Bogucice - Zawodzie

 

cena wywoławcza:    530 000,00 zł netto,      wadium:   53 000,00 zł,             postąpienie:   5 300,00 zł,  

podatek Vat - ZW

Opis działki nr 2/10

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Kopalnianej 7 -7a w Katowicach i posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Powierzchnia działki wynosi  954 m2, działka w przeważającej części nie jest ogrodzona. Od południowej strony znajduje się wydzielony fragment działki ogrodzony drewnianym płotem, przed ogrodzeniem znajduje się budynek garażowy o konstrukcji stalowej, nietrwale związany z gruntem. Ogrodzony fragment działki oraz w/w garaż blaszany użytkowany jest przez osoby trzecie. Powierzchnia zajęcia działki wynosi łącznie ok 90 m2.

Nieruchomość cechuje dobra dostępność komunikacyjna  - działka znajduje się w odległości ok 200 m od węzła
z DTŚ i drogą ekspresową S86, w odległości ok 2,5 km z węzłem na autostradzie A4. Działka posiada korzystny kształt i wielkość, istnieje możliwość przeznaczenia terenu pod miejsca parkingowe.

 Opis budynku niemieszkalnego:

Budynek usługowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej: 380,03 m2.

Ilość kondygnacji: parter z poddaszem nieużytkowanym, częściowo podpiwniczony.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej – ściany zewnętrzne murowane z cegły.

Rok budowy: 1930

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papą na pełnym deskowaniu.
Stolarka okienna: drewniana, skrzynkowa.

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna – do całkowitej wymiany.

Uwarunkowania konserwatorskie: budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu, na którym położona jest działka nr 2/10 brak jest Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice przedmiotowa działka leży na obszarze oznaczonym jako:

U/Zu4 – obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną.

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego. Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona
jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

14 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 09:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  22 lipca 2019 roku do 09 sierpnia 2019 roku. Informacji dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 127 lub kom. 665-664-235.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 09 sierpnia 2019 roku - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne odpisy dokumentów, z których wynikać będzie umocowanie do działania w imieniu tych osób.

7.Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie zgód korporacyjnych na przedmiotową sprzedaż.

Zawarcie, ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego, jest uzależnione od realizacji w/w warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, a także  od stanowiska Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości w kwestii nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.

Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia
w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami
Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
punkty graniczne Kopalniana 7 w Katowicach.pdf punkty graniczne Kopalniana 7 w Katowicach.pdf 1.04MB punkty graniczne Kopalniana 7 w Katowicach.pdf pobierz
zdjęcie.jpg zdjęcie.jpg 104.96KB zdjęcie.jpg pobierz